Informacja patentowa

2022Z

Kod przedmiotu17S2-INFP
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M.,, "Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze.",, Warszawa, 2008 2) Załucki M.,, "Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego",, Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., "Prawo autorskie.", , Warszawa, 2008 4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A.,, "Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013.", , Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.