Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2021L

Kod przedmiotu17S2-PRAKTYKA
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty ze studiów inżynierskich oraz z pierwszego semestru studiów magisterskich
Wymagania wstępneTreści ze studiów inżynierskich i pierwszego semestru studiów magisterskich
Opis ćwiczeńDo zadań praktykanta należy: zapoznanie się z organizacją pracy w miejscu odbywania praktyki, zapoznanie się z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej lub ochronie danych osobowych, zapoznanie się ze specyfiką miejsca praktyki, zapoznanie się z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Warunkiem zaliczenia praktyki jest sumienne wypełnianie obowiązków powierzonych przez opiekuna praktyk z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności. W zależności od specyfiki firmy student powinien poznać praktyczne zastosowanie metod oraz technologii poznanych podczas kształcenia w zakresie programowania, testowania, sieci, konfiguracji urządzeń, czy zadań administracyjnych.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem praktyk jest wyrobienie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu zawodowym. Praktyki również mają na celu kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych. Ponadto student powinien wyrobić kompetencje społeczne związane z pełnionym zawodowym oraz potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji.
Literatura podstawowa1) -, W zależności od zakładu pracy dokumentacja wybranej technologii, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi