Informacja patentowa

2020Z

Kod przedmiotu2317S2-INFP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak przedmiotów wprowadzających.
Wymagania wstępneBrak wymagań wstępnych.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń.
Opis wykładówPojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształceniaNauczenie rozumienia prawnych, normatywnych i praktycznych aspektów patentowania i ochrony różnych rodzajów utworów (wynalazek, patent, wzór przemysłowy i użytkowy, know-how). Przedstawienie podstaw, zasad, celów i najważniejszych regulacji w zakresie polskiego i europejskiego prawa autorskiego.
Literatura podstawowa1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawno - porównawcze., Warszawa, 2008 2) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie., Warszawa, 2008 4) Golat R., Pprawo autorskie i prawa pokrewne., Warszawa, 2006 5) Barta J.,Markiewicz R., Prawo autorskie OW KUWER., Warszawa, 2008 6) Promińska U., Prawo własności przemysłowej., Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca1) Akty prawne, Ustawa o „Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994.Tekst jednolity z późn.zm., Warszawa, 2000 2) Akty prawne, 2) Ustawa, Prawo własności przemysłowej” z dn30.06.2000 ,Tekst jednolity z późn. zm., Warszawa, 2000
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.