Dekoracja przestrzenna i florystyka - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Ogrodnictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów I stopnia, tego samego lub pokrewnego kierunku. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
  Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody. Posiada poszerzone umiejętności wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych korzystając z technik informatycznych, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności ogrodniczej, a także zarządzania i sterowania jakością produkcji oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany kompetencyjnie do pracy w: specjalistycznych gospodarstwach, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniania wiedzy ogrodniczej oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
  b) Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin ogrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej
  c) Posiada rozszerzoną wiedzę ze statystyki matematycznej w tym stosowania podstawowych metod statystycznych w praktyce, dostosowaną do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego ogrodnictwa
  d) Ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnych trendów w ogrodnictwie, zna nowoczesne technologie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
  e) Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i jej zagrożeń, z uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce
  f) Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu z elementami projektowania, urządzania i utrzymania terenów zieleni oraz wiedzę na temat przyczyn i skutków zanieczyszczeń
  g) Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wymagań jakościowych dla owoców, warzyw, roślin ozdobnych i bezpieczeństwa żywności
  h) Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  i) Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji ogrodniczej
  j) Ma rozszerzoną wiedzę na temat agrofagów roślin ogrodniczych i terenów zieleni, metod ich identyfikacji oraz technik i możliwości ich ograniczania i zwalczania
  k) Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii i fizyki, umożliwiającą opisanie i zrozumienie zjawisk fizycznych i fizykochemicznych w oparciu o podstawowe metody instrumentalne.
  l) Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą praktycznego wykorzystania roślin ogrodniczych w tworzeniu kompozycji oraz w celu poprawy zdrowia człowieka i stanu środowiska
  m) Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł do twórczego wykorzystywania w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
  b) Potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji i pielęgnacji terenów zieleni oraz posiada umiejętność realizacji projektu urządzeniowego.
  c) Posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz aranżacji roślinnych, ich modyfikacji i dostosowania w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
  d) Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
  e) Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w celu zaprezentowania przeglądu literatury i uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań w ramach wykonywanej pracy dyplomowej z zakresu ogrodnictwa
  f) Samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, stanowiące podstawę magisterskiej pracy dyplomowej, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
  g) Posiada umiejętność identyfikacji agrofagów roślin ogrodniczych i terenów zieleni, posługuje się dostępnymi metodami stosowanymi do szeroko pojmowanej diagnostyki
  h) Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  b) Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
  c) Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów kształtowania i ochrony środowiska naturalnego
  d) Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
  e) Potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
  f) Potrafi prawidłowo identyfikować oraz rozwiązać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej
  g) Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z produkcja ogrodniczą
  PRAKTYKA
  Praktyka dyplomowa - magisterska, poświęcona wykonaniu pracy dyplomowej, trwająca 4 tygodnie, w terminach uzgodnionych z promotorem. Efektem odbycia praktyki, poza zdobyciem specjalistycznych umiejętności są dane i materiały źródłowe do napisania dysertacji.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w administracji, przemyśle, ogrodnictwie, instytucjach badawczych i kontrolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Organizacja pracy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Statystyka i doświadczalnictwo
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
III - Kierunkowe
Analiza instrumentalna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Toksyny i substancje szkodliwe w ogrodnictwie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Florystyka
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Kompozycje z roślin jadalnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Przygotowanie materiału roślinnego do kompozycji
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
30
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium
45
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
4
ZAL
Ćwiczenia terenowe
0
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biologia molekularna
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Biotechnologiczne metody rozmnażania roślin ozdobnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
2
28
IV - Specjalnościowych
Aranżacja kompozycji roślinnych w pomieszczeniach
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Marketing wyrobów i usług florystycznych
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł I
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Pielęgnacja roślin do dekoracji florystycznych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Praca dyplomowa
7
ZAL
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
0
Przedłużanie trwałości roślin ciętych
1,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Rośliny ogrodnicze do dekoracji wnętrz i balkonów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium
45
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w ogrodnictwie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
III - Kierunkowe
Elementy bioinformatyczne w diagnostyce molekularnej chorób roślin
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
6
15
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Moduł II
2
ZAL


Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
15
Moduł III
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ogrody wertykalne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Praca dyplomowa
13
ZAL
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
0
Rośliny w kompozycjach przestrzennych
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
SUMA
30,0