Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Ogrodnictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów – należy dokonać wyboru trzech z przedstawionych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), język polski matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury” kryterium stanowił ranking przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: biologia lub chemia, fizyka lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Studia I stopnia na kierunku ogrodnictwo kształcą specjalistów w zakresie produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Zna metody matematyczne w naukach o środowisku, technicznych i rolniczych oraz opis matematycznych zjawisk i procesów w przyrodzie, a także problemy z zakresu nauk przyrodniczych
  b) Zna podstawowe wielkości fizyczne, prawa przyrody w technice i życiu codziennym oraz zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie
  c) Opisuje właściwości pierwiastków i związków chemicznych, stanów materii, reakcje chemiczne za pomocą równań
  d) Zna najistotniejsze cechy regulacji prawnych i ekonomicznych, wzajemne związki między nimi i tendencje ich rozwoju na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
  e) Zna systemy zarządzania środowiskiem, organizację monitoringu środowiska, procedury oceny oddziaływania na środowisko
  f) Zna procesy ekologiczne i ewolucyjne warunkujące różnorodność biologiczną oraz zagrożenia ekologiczne
  g) Opisuje i interpretuje wybrane zjawiska i procesy: geologiczne, geomorfologiczne, glebowe, zachodzące współcześnie i w geologicznej skali czasu, oraz funkcje gleb
  h) Zna funkcjonowanie systemów: pogodowego, klimatycznego i hydrologicznego
  i) Zna procesy biologiczne warunkujące życie na różnych poziomach jego organizacji, rolę drobnoustrojów w utrzymywaniu równowagi biologicznej środowiska oraz znaczenie organizmów transgenicznych
  j) Identyfikuje regiony przyrodniczo-gospodarcze Polski, zagrożenia cywilizacyjne oraz koszty związane z ochroną środowiska
  k) Zna podstawowe technologie stosowane w ochronie środowiska i zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska
  l) Zna system informacji GIS wykorzystywany w ocenie i ochronie środowiska, założenia ochrony środowiska i metody rekultywacji oraz zagospodarowania zasobów wodnych
  m) Opisuje zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody, racjonalne funkcjonowanie człowieka w przyrodzie w skali lokalnej i globalnej, zagrożenia powodowane działalnością człowieka
  n) Zna schematy technologiczne, zasady wykonywania projektów procesowych
  o) Wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii
  p) Zna i interpretuje zjawiska i procesy klimatologiczne, meteorologiczne i hydrologiczne w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego
  q) Opisuje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu oraz przedsięwzięcia odnowy środowiska uwzględniając potrzeby przyrodnicze i ograniczenia gospodarcze
  r) Definiuje podstawowe zjawiska związane z oddziaływaniem odpadów, osadów i promieniowania jonizującego na środowisko i człowieka
  s) Zna zasady przetwarzania biomasy roślin energetycznych na paliwa stałe i płynne
  t) Opisuje funkcjonowanie ekosystemów leśnych i rolniczych
  u) Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  v) Zna zasady konstrukcji planu działalności gospodarczej dla konkretnego obszaru prawnie chronionego, programu doradczego ekorozwoju gminy wiejskiej i strategii zarządzania produktem w oparciu o zasady marketingu ekologicznego
  w) Wykazuje znajomość podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ochrony środowiska
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Posiada umiejętność praktycznej obsługi programów ze wszystkich grup oprogramowania użytkowego i wykorzystania informacji, prezentowania zawartości baz danych i wykonywania rysunku 2D i 3D.
  b) Posługuje się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, technicznych i rolniczych oraz interpretuje i wykonuje pomiary podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych
  c) Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej w zakresie ochrony środowiska
  d) Ocenia przyczyny i skutki procesów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych
  e) Potrafi sporządzać programy i plany zarządzania krajobrazem rolniczym w gminie, dokumentację graficzną,
  f) Klasyfikuje zagrożenia cywilizacyjne, określa ich skalę i metody działania w sytuacjach kryzysowych oraz etapy opracowywanego projektu zrównoważonego rozwoju
  g) Identyfikuje zagrożenia ekologiczne oraz dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk w oparciu o dane z monitoringu środowiska
  h) Posługuje się podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej i terenowej biologów, mikrobiologów i biochemików
  i) Poprawnie interpretuje procesy degradacji gleb oraz procesy zanieczyszczenia wody i powietrza, wybiera sposób przeciwdziałania tym zjawiskom
  j) Korzysta z map tematycznych w ocenie jakości środowiska oraz ze schematów technologicznych z zakresu inżynierii procesowej
  k) Ocenia przydatność odnawialnych źródeł energii – szczególnie pochodzenia rolniczego – na poziomie lokalnym i krajowym oraz zapotrzebowanie na nie
  l) Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań w ochronie środowiska
  m) Stosuje procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz podstawowe technologie w ochronie środowiska
  n) Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym z zakresu ochrony środowiska
  o) Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym oraz prezentowania wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony i kształtowania środowiska
  p) Posiada znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  b) Ma zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych
  c) Potrafi pracować samodzielnie i w grupie oraz kierować zespołami ludzkimi
  d) Potrafi określić priorytety służące ochronie środowiska
  e) Jest wrażliwy na utrzymywanie równowagi biologicznej środowiska oraz na znaczenie organizmów transgenicznych
  f) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z ochrona środowiska
  g) Wspiera zasady i posługuje się argumentami na rzecz zrównoważonego rozwoju
  h) Ma świadomość konieczności ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
  i) Uznaje środowiskową potrzebę oceny zastosowania bioenergii w gospodarce i rolnictwie
  j) Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie ochrony środowiska
  k) Przestrzega bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych
  l) Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
  m) Interesuje się podstawowymi zmianami i zagrożeniami środowiska spowodowanymi na powierzchni Ziemi, w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej i w glebach
  n) Potrafi myśleć i działać w ochronie środowiska w sposób perspektywiczny i przedsiębiorczy
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo- warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
3
ZAL-O
Wykład
45
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
II - Podstawowe
Botanika
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Chemia
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
40
Mikrobiologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Agrometeorologia
3
ZAL-OCENA
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Mechanizacja i inżynieria ogrodnicza
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy I
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biochemia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
30
Gleboznawstwo
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Kształtowanie terenów zieleni
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Moduł kierunkowy II
3,5
ZAL-OCENA
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Szkółkarstwo
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
25
Toksyny i toksykologia roślin i grzybów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
10
Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
15
Uprawa roli i herbologia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
20
25
Uprawa roślin zielarskich w polu
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizjologia roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Genetyka roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Ekologia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Fitopatologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
45
Moduł kierunkowy III
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Nawożenie roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Unijne standardy w produkcji ogrodniczej
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
10
15
IV - Specjalnościowych
Dietetyka i żywienie człowieka
1
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Farmakognozja
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
15
Receptury zielarskie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biotechnologia roślin
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
12
28
Hodowla roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Entomologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
45
Moduł kierunkowy IV
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ochrona roślin
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
15
30
Rośliny ozdobne I
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Warzywnictwo I
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
45
IV - Specjalnościowych
Rośliny kosmetyczne i dietetyczne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Terapie roślinne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Moduł kierunkowy V
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Nasiennictwo roślin ogrodniczych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Rośliny ozdobne II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Sadownictwo I
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Warzywnictwo II
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
IV - Specjalnościowych
Receptury kosmetyczne
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
15
Siedliska mokradłowe jako źródło surowców roślinnych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Sterowana produkcja roślin
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Moduł kierunkowy VI
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy VII
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy VIII
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Praca inżynierska
3
ZAL
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
0
Przechowalnictwo owoców, warzyw i kwiatów
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Rośliny przyprawowe
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
15
Sadownictwo II
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
45
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
8
ZAL

Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
240
0
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Moduł kierunkowy IX
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy X
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy XI
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Podstawy rachunkowości
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
5
15
Praca inżynierska
12
ZAL
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
0
IV - Specjalnościowych
Laboratoryjna ocena surowców kosmetycznych i dietetycznych
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Marketing wyrobów zielarskich i kosmetycznych
1
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium
30
SUMA
30,0