Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Ogrodnictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów – należy dokonać wyboru trzech z przedstawionych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), język polski matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury” kryterium stanowił ranking przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: biologia lub chemia, fizyka lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Studia I stopnia na kierunku ogrodnictwo kształcą specjalistów w zakresie produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Zna metody matematyczne w naukach o środowisku, technicznych i rolniczych oraz opis matematycznych zjawisk i procesów w przyrodzie, a także problemy z zakresu nauk przyrodniczych
  b) Zna podstawowe wielkości fizyczne, prawa przyrody w technice i życiu codziennym oraz zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie
  c) Opisuje właściwości pierwiastków i związków chemicznych, stanów materii, reakcje chemiczne za pomocą równań
  d) Zna najistotniejsze cechy regulacji prawnych i ekonomicznych, wzajemne związki między nimi i tendencje ich rozwoju na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
  e) Zna systemy zarządzania środowiskiem, organizację monitoringu środowiska, procedury oceny oddziaływania na środowisko
  f) Zna procesy ekologiczne i ewolucyjne warunkujące różnorodność biologiczną oraz zagrożenia ekologiczne
  g) Opisuje i interpretuje wybrane zjawiska i procesy: geologiczne, geomorfologiczne, glebowe, zachodzące współcześnie i w geologicznej skali czasu, oraz funkcje gleb
  h) Zna funkcjonowanie systemów: pogodowego, klimatycznego i hydrologicznego
  i) Zna procesy biologiczne warunkujące życie na różnych poziomach jego organizacji, rolę drobnoustrojów w utrzymywaniu równowagi biologicznej środowiska oraz znaczenie organizmów transgenicznych
  j) Identyfikuje regiony przyrodniczo-gospodarcze Polski, zagrożenia cywilizacyjne oraz koszty związane z ochroną środowiska
  k) Zna podstawowe technologie stosowane w ochronie środowiska i zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska
  l) Zna system informacji GIS wykorzystywany w ocenie i ochronie środowiska, założenia ochrony środowiska i metody rekultywacji oraz zagospodarowania zasobów wodnych
  m) Opisuje zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody, racjonalne funkcjonowanie człowieka w przyrodzie w skali lokalnej i globalnej, zagrożenia powodowane działalnością człowieka
  n) Zna schematy technologiczne, zasady wykonywania projektów procesowych
  o) Wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii
  p) Zna i interpretuje zjawiska i procesy klimatologiczne, meteorologiczne i hydrologiczne w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego
  q) Opisuje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu oraz przedsięwzięcia odnowy środowiska uwzględniając potrzeby przyrodnicze i ograniczenia gospodarcze
  r) Definiuje podstawowe zjawiska związane z oddziaływaniem odpadów, osadów i promieniowania jonizującego na środowisko i człowieka
  s) Zna zasady przetwarzania biomasy roślin energetycznych na paliwa stałe i płynne
  t) Opisuje funkcjonowanie ekosystemów leśnych i rolniczych
  u) Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  v) Zna zasady konstrukcji planu działalności gospodarczej dla konkretnego obszaru prawnie chronionego, programu doradczego ekorozwoju gminy wiejskiej i strategii zarządzania produktem w oparciu o zasady marketingu ekologicznego
  w) Wykazuje znajomość podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ochrony środowiska
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Posiada umiejętność praktycznej obsługi programów ze wszystkich grup oprogramowania użytkowego i wykorzystania informacji, prezentowania zawartości baz danych i wykonywania rysunku 2D i 3D.
  b) Posługuje się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, technicznych i rolniczych oraz interpretuje i wykonuje pomiary podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych
  c) Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej w zakresie ochrony środowiska
  d) Ocenia przyczyny i skutki procesów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych
  e) Potrafi sporządzać programy i plany zarządzania krajobrazem rolniczym w gminie, dokumentację graficzną,
  f) Klasyfikuje zagrożenia cywilizacyjne, określa ich skalę i metody działania w sytuacjach kryzysowych oraz etapy opracowywanego projektu zrównoważonego rozwoju
  g) Identyfikuje zagrożenia ekologiczne oraz dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk w oparciu o dane z monitoringu środowiska
  h) Posługuje się podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej i terenowej biologów, mikrobiologów i biochemików
  i) Poprawnie interpretuje procesy degradacji gleb oraz procesy zanieczyszczenia wody i powietrza, wybiera sposób przeciwdziałania tym zjawiskom
  j) Korzysta z map tematycznych w ocenie jakości środowiska oraz ze schematów technologicznych z zakresu inżynierii procesowej
  k) Ocenia przydatność odnawialnych źródeł energii – szczególnie pochodzenia rolniczego – na poziomie lokalnym i krajowym oraz zapotrzebowanie na nie
  l) Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań w ochronie środowiska
  m) Stosuje procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz podstawowe technologie w ochronie środowiska
  n) Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym z zakresu ochrony środowiska
  o) Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym oraz prezentowania wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony i kształtowania środowiska
  p) Posiada znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  b) Ma zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych
  c) Potrafi pracować samodzielnie i w grupie oraz kierować zespołami ludzkimi
  d) Potrafi określić priorytety służące ochronie środowiska
  e) Jest wrażliwy na utrzymywanie równowagi biologicznej środowiska oraz na znaczenie organizmów transgenicznych
  f) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z ochrona środowiska
  g) Wspiera zasady i posługuje się argumentami na rzecz zrównoważonego rozwoju
  h) Ma świadomość konieczności ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
  i) Uznaje środowiskową potrzebę oceny zastosowania bioenergii w gospodarce i rolnictwie
  j) Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie ochrony środowiska
  k) Przestrzega bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych
  l) Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
  m) Interesuje się podstawowymi zmianami i zagrożeniami środowiska spowodowanymi na powierzchni Ziemi, w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej i w glebach
  n) Potrafi myśleć i działać w ochronie środowiska w sposób perspektywiczny i przedsiębiorczy
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo- warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
45
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Botanika
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Chemia
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
40
20
Mikrobiologia
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Agrometeorologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Mechanizacja i inżynieria ogrodnicza
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł kierunkowy I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biochemia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
10
Gleboznawstwo
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Kształtowanie terenów zieleni
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy II
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Szkółkarstwo
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
25
15
Toksyny i toksykologia roślin i grzybów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
10
Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych
1
Uprawa roli i herbologia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
Uprawa roślin zielarskich w polu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fizjologia roślin
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Genetyka roślin
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Ekologia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Fitopatologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Moduł kierunkowy III
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Nawożenie roślin
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Unijne standardy w produkcji ogrodniczej
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dietetyka i żywienie człowieka
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Farmakognozja
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
5
Receptury zielarskie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biotechnologia roślin
3
Hodowla roślin
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Entomologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Moduł kierunkowy IV
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ochrona roślin
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Rośliny ozdobne I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Warzywnictwo I
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Rośliny kosmetyczne i dietetyczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Terapie roślinne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Moduł kierunkowy V
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Nasiennictwo roślin ogrodniczych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Rośliny ozdobne II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Sadownictwo I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Warzywnictwo II
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Receptury kosmetyczne
1
Siedliska mokradłowe jako źródło surowców roślinnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Sterowana produkcja roślin
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Moduł kierunkowy VI
2,5
BRAK
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł kierunkowy VII
2,5
BRAK
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł kierunkowy VIII
2,5
BRAK
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Praca inżynierska
3
ZAL
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
0
Przechowalnictwo owoców, warzyw i kwiatów
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Rośliny przyprawowe
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
5
Sadownictwo II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
8

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
240
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy IX
3,5
BRAK
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł kierunkowy X
3,5
BRAK
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł kierunkowy XI
3,5
BRAK
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Podstawy rachunkowości
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
5
Praca inżynierska
12
ZAL
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Laboratoryjna ocena surowców kosmetycznych i dietetycznych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Marketing wyrobów zielarskich i kosmetycznych
1
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium
30
SUMA
30,0