Agrometeorologia

Agrometeorology

2019Z

Kod przedmiotu2018S1-AGROM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającegeografia, fizyka, botanika
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości z zakresu geografii, fizyki, botaniki
Opis ćwiczeńZasady prowadzenia obserwacji meteorologicznych. Warunki lokalizacji stacji meteorologicznych, organizacja sieci stacji meteorologicznych w Polsce. Promieniowanie słoneczne – charakterystyka, pomiary, przyrządy, obliczanie natężenia promieniowania słonecznego. Temperatura powietrza i gleby- przyrządy, sposoby pomiarów, charakterystyki, rozkład przestrzenny, kreślenie izoterm. Parowanie i wilgotność powietrza – pomiary, obliczenia, charakterystyki , znaczenie w produkcji rolniczej. Kondensacja pary wodnej, produkty kondensacji, opady atmosferyczne- charakterystyka i pomiary. Ciśnienie atmosferyczne, wiatry- pomiary i charakterystyka, wykreślanie róży wiatrów. Synoptyka. Prognozowanie pogody, zjawiska szkodliwe w rolnictwie, prognozy agrometeorologiczne. Obliczenia wskaźników agrometeorologicznych, osłona agrometeorologiczna.
Opis wykładówWprowadzenie w problematykę zagadnień agrometeorologii. Atmosfera ziemska. Skład, charakterystyka gazów atmosferycznych i warstwowa budowa atmosfery.Promieniowanie słoneczne, jego rola i rozkład. Bilanse promieniowania Właściwości cieplne atmosfery i gleby. Bilans cieplny powierzchni czynnej. Stany równowagi termodynamicznej. Wpływ warunków termicznych na wzrost i rozwój roślin. Przemiany fazowe wody. Bilans wodny Ziemi, produkty kondensacji pary wodnej, opady i ich rozkład. Układy baryczne, ogólna cyrkulacja atmosfery i jej osobliwości, masy atmosferyczne. Czynniki kształtujące klimat, podział na strefy klimatyczne. Klimat i agroklimat Polski- charakterystyka. Rodzaje zjawisk pogodowych niesprzyjających i szkodliwych w rolnictwie i sposoby walki z nimi. Klimatyczne ryzyko uprawy roślin w Polsce. Służba agrometeorologiczna, rodzaje prognoz i ich znaczenie. Zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo
Cel kształceniaZapoznanie z podstawowymi pojęciami i procesami związanymi z funkcjonowaniem systemu klimatycznego. Poznanie właściwości elementów meteorologicznych i ich znaczenia w procesie produkcji rolniczej. Zapoznanie z zasobami i zagrożeniami klimatu i agroklimatu.
Literatura podstawowa1) Radomski Cz., Agrometeorologia, , wyd. PWN Warszawa., 1977 2) Kędziora A., Podstawy Agrometeorologii,, wyd. PWRiL, , 2000 3) Koźmiński Cz., Michalska B., Ćwiczenia z agrometeorologii, , PWN Warszawa, 1999 4) Rojek M., Żyromski A., Agrometeorologia i klimatologia, Skrypt , AR Wrocław, 1994 5) Bac S. Cz. Koźmiński, M. Rojek., Agrometeorologia, , PWN W-wa , 1998 6) Bac S, M.Rojek , Meteorologia i Klimatologia w Inżynierii Środowiska, , Wyd.AR Wrocław , 1999 7) Kożuchowski K, , Meteorologia i Klimatologia, , PWN Warszawa., 2005 8) Kossowska-Cezak U., Mary D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. , Wyd. PWN Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca1) Woś A., wyd. PWN , Meteorologia dla geografów, 2000r., tom 2) Woś A., wyd. PWN , Klimat Polski, 1999r., tom
Uwagi