Chemia

Chemistry

2019Z

Kod przedmiotu2018S1-CHEMIA
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie ma
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej z zakresu szkoły średniej.
Opis ćwiczeńReakcje jonowe zachodzące w roztworach wodnych.. Analiza jakościowa: rekcje charakterystyczne wybranych kationów; rekcje charakterystyczne wybranych anionów; analiza soli. Sporządzanie roztworów; laboratoryjny pomiar pH roztworów. Miareczkowanie alkacymetryczne, manganometryczne i kompleksometryczne. Prezentacja szkła laboratoryjnego i zestawów stosowanych w preparatyce organicznej. Krystalizacja. Identyfikacja związku na podstawie temperatury topnienia. Synteza kwasu 2,5-dimetylobenzenosulfonowego. Alkohole, fenole, kwasy karboksylowe, związki karbonylowe – reakcje charakterystyczne. Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie barwników naturalnych. Otrzymywanie popularnych leków – aspiryny i paracetamolu. Cukry, aminokwasy, białka – reakcje charakterystyczne. Wybrane metody izolacji produktów naturalnych.
Opis wykładówBudowa atomu: podpowłoki, orbitale. Wiązania chemiczne. Prawo działania mas. Iloczyn rozpuszczalności. Dysocjacja elektrolityczna; iloczyn jonowy wody; prawo rozcieńczeń Ostwalda; pH wodnych roztworów kwasów, zasad i soli. Mechanizm działania mieszanin buforowych. Analiza miareczkowa; alkacymetria i manganometria. Teoria Wernera kompleksów (prostych); chelaty. Teoria wiązań Lewisa-Kossela. Teoria orbitali molekularnych. Węglowodory nasycone i nienasycone. Związki aromatyczne. Alkohole, fenole. Etery i epoksydy. Aminy. Aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe. Lipidy. Woski i tłuszcze. Fosfolipidy. Cukry. Aminokwasy i białka.
Cel kształceniaPoznanie budowy materii, rodzajów wiązań chemicznych i struktury cząsteczek związków nieorganicznych i organicznych. Zgłębienie mechanizmu procesów chemicznych. Nabycie umiejętności: posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, wykonywania analiz i syntez chemicznych oraz interpretowania ich wyników. Opanowanie podstaw chemii ogólnej i chemii organicznej, potrzebnych w dalszym toku studiów.
Literatura podstawowa1) Wiśniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna", UWM Olsztyn, 2005 2) Łuczyński M., Smoczyński L., "Podstawy chemii organicznej", UWM Olsztyn, 2007
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagibrak