Ekologia

Ecology

2020Z

Kod przedmiotu2018S1-EKO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńOcena struktury ekologicznej i dynamiki populacji; konstruowanie tabel życia. Analiza sieci zależności pokarmowych. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu: krążenie pierwiastków i materii w ekosystemie. Analiza ekologiczna zbiorowisk roślinnych agrocenoz. Rośliny jako bioindykatory warunków środowiska rolniczego.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i ich definicje. Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska; kompleksowość czynników. Tolerancja ekologiczna organizmów na czynniki środowiska. Nisza ekologiczna. Sukcesja ekologiczna. Interakcje między organizmami. Biocenoza (rodzaje biocenoz, struktura). Równowaga biocenotyczna. Bioróżnorodność i jej znaczenie w przyrodzie.
Cel kształceniaPoznanie złożoności układów ekologicznych na ponadorganizmalnych poziomach życia oraz czynników wpływających na ich zróżnicowanie w ekosystemach rolniczych
Literatura podstawowa1) Banaszak J., Wiśniewski H.,, "Podstawy ekologii", , wyd. Wyd. A.Marszałek, Toruń, , 2004, s. 1-595 2) Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. ,, "Krótkie wykłady. Ekologia", , wyd. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, , 2000, s. 1-396 3) Praca zbiorowa pod red. J. Strzałko i T.Mossor-Pietraszewskiej, , "Kompendium wiedzy o ekologii",, wyd. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, , 1999, s. 1-549 4) Wiąckowski S., , "Ekologia ogólna",, wyd. Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz,, 1999, s. 1-462 5) Zimny H., , "Ekologia ogólna",, wyd. ARW A.Grzegorczyk, 2002, s. 1-217
Literatura uzupełniająca1) Skrzyczyńska J., wyd. Wyd. Akademii Podlaskiej, Wybrane zagadnienia z ekologii, 2006r., tom , 1-257s. 2) Weiner J., wyd. Wyd. Nauk. PWN, Życie i ewolucja biosfery, 2003r., tom , 1-609s.
Uwagi