Entomologia

Entomology

2020L

Kod przedmiotu2018S1-ENTOM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekologia
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii, ogólna wiedza o funkcjonowaniu organizmów żywych
Opis ćwiczeńCharakterystyka najważniejszych gromad, do których należą szkodniki upraw ogrodniczych: nicienie Nematoda, ślimaki Gastropoda, pajęczaki Arachnoidea, owady Insecta. Różnice i podobieństwa owadów należących do podstawowych rzędów Insecta : prostoskrzydłe Orthoptera, pluskwiaki Homoptera, wciornastki Thysanoptera, muchówki Diptera, motyle Lepidoptera, chrząszcze Coleoptera, błonkówki Hymenoptera Systematyczny przegląd ważniejszych gospodarczo szkodników roślin sadowniczych, warzyw upraw polowych i szklarniowych, roślin ozdobnych, przechowalni i pieczarkarni (morfologia, biologia, szkodliwość, progi szkodliwości, optymalne terminy i metody zwalczania).
Opis wykładówEntomologia stosowana, a specyfika produkcji ogrodniczej. Przyczyny masowych pojawów gatunków szkodliwych w sadach, warzywnikach, uprawach pod osłonami. Czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne wpływające na liczebność populacji organizmów szkodliwych. Metody zwalczania szkodników z uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej (kwarantanna, higieniczno-agrotechniczna, hodowla i uprawa odmian odpornych, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, biotechniczna, chemiczna, integrowana). Metody oceny stopnia zagrożenia upraw przez szkodniki. Elementy ekonomiki ochrony roślin (straty, koszty, opłacalność zabiegów). Organizacja ochrony roślin. Fauna pożyteczna w uprawach ogrodniczych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z morfologią, biologią, szkodliwością i metodami zwalczania ważnych szkodników upraw ogrodniczych.
Literatura podstawowa1) Boczek J., Lewandowski M., Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, Sggw Warszawa, 2016 2) Wilkaniec B., Entomologia, t. I, II, PWRiL Poznań, 2009 3) Ciepielewska D., Kordan B., Sądej W., Szkodniki roślin uprawnych, UWM Olsztyn, 2001
Literatura uzupełniająca1) , Zalecenia ochrony roślin, , 2017/2018
Uwagi-