Gleboznawstwo

Soil science

2019L

Kod przedmiotu2018S1-GLEBOZ
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia, chemia, geografia
Wymagania wstępneWiedza umiejętności i kompetencje na poziomie matury
Opis ćwiczeńMakroskopowe rozpoznawanie minerałów będących źródłem składników pokarmowych w glebie oraz skał magmowych i metamorficznych. Rozpoznawanie skał osadowych (luźnych i scementowanych) oraz frakcji i grup granulometrycznych gleb. Laboratoryjne oznaczanie uziarnienia gleb. Oznaczanie właściwości chemicznych gleb (zawartości C-organicznego, CaCO3, odczynu gleby, pojemności sorpcyjnej i kwasowości hydrolitycznej). Określenie cech morfologicznych (barwy, struktury, tekstury) poziomów genetycznych i diagnostycznych gleb. Rozpoznawanie jednostek systematyki gleb z wykorzystaniem monolitów glebowych. Treść i wykorzystanie map klasyfikacji bonitacyjnej, geologicznych i glebowo-rolniczych. Opisywanie gleb mineralnych i organicznych w wybranych formach terenu okolic Olsztyna
Opis wykładówGleba jako element środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Powstawanie i kształtowanie się gleb. Utwory macierzyste gleb Polski. Części składowe gleby. Właściwości chemiczne, fizyczne, wodne i biologiczne gleb. Budowa i znaczenie koloidów glebowych oraz ich wpływ na właściwości sorpcyjne gleb. Zasobność, żyzność i urodzajność gleb. Cechy morfologiczne i jednostki systematyki gleb. Bonitacja gleb - podstawy prawne, cele i zadania. Klasy bonitacyjne i kompleksy rolniczej przydatności. Zasoby glebowe Polski i struktura ich użytkowania. Wymagania glebowe roślin sadowniczych i warzywniczych. Zagrożenia, ochrona i rekultywacja gleb .
Cel kształceniaPoznanie genezy, morfologii, składu, właściwości i rozmieszczeniem przestrzennego gleb w Polsce. Zrozumienie procesów glebowych i zdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych typów gleb oraz określenie ich wartości i przydatności użytkowej.
Literatura podstawowa1) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiew,, "Badania ekologiczno-gleboznawcze", Wyd. Nauk. PWN, , 2004, s. 344 2) Mocek A. (Red.), "Gleboznawstwo", Wyd. Nakowe PWN, SA, 2015, s. 571 3) Łachacz A. (Red.), "Zarys geologii i geomorfologii", UWM Olsztyn, 2015, s. 117 4) Łachacz A. (Red.), Właściwości gleb, UWM Olsztyn, 2007, s. 67 5) Turski R., Słowińsko-JurkiewiczA., Hetman J., "Zarys gleboznawstwa. Poręcznik dla studentów wydziałów ogrodniczych", AR Lublin, 1999, s. 238 6) Zawadzki S. (Red.), "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560 7) Łachacz A. (Red.), "Morfologia, systematyka i kartografia gleb", UWM Olsztyn, 2010, s. 107
Literatura uzupełniająca1) Chohura P., wyd. Druk Marlex Kraków, Podłoża Ogrodnicze, 2007r., tom , 94s.
UwagiBrak