Hodowla roślin

Plant breeding

2020L

Kod przedmiotu2018S1-HODOWROS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGenetyka roślin, fizjologia roślin
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza zakresu genetyki roślin oraz procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach roślin
Opis ćwiczeńBiologia kwitnienia roślin uprawnych. Genetyczne podstawy hodowli gatunków samo- i obcopłodnych. Hodowla krzyżówkowa – rodzaje krzyżówek i sposoby ich wykonywania. Mieszańce oddalone. Dziedziczenie cech jakościowych i ilościowych. Zasady wykonywania selekcji w hodowli roślin. Podstawowe formy oceny materiałów hodowlanych. Hodowla odpornościowa na najważniejsze stresowe czynniki abiotyczne (mróz i susza) i biotyczne (patogeny roślin). Ocena zdolności kombinacyjnej i zasady tworzenia mieszańców heterozyjnych. Hodowla wybranych grup gatunków roślin uprawnych (ogrodniczych). Organizacja hodowli roślin w Polsce i na świecie
Opis wykładówMiejsce hodowli wśród nauk rolniczych, zarys historyczny, terminologia stosowana w hodowli roślin, metody hodowli. Pojęcie odmiany rolniczej. Organizacja przed- i porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w Polsce. Ocena, rejestracja i ochrona odmian. Ośrodki pochodzenia plazmy zarodkowej. Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych - banki genów, kolekcje i ich zadania. Odziedziczalność cech i postęp genetyczny. Hodowla rekombinacyjna, heterozyjna i mutacyjna. Indukowanie poliploidalności. Wykorzystanie kultur tkankowych w hodowli roślin. Rośliny transgeniczne - sposoby uzyskiwania, właściwości, dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy hodowli nowych odmian z wykorzystaniem transformacji genetycznej. Jakościowy i odpornościowy kierunek hodowli. Specyfika hodowli odmian rolniczych przydatnych dla rolnictwa ekologicznego
Cel kształceniaUświadomienie konieczności poszukiwania i indukowania nowej zmienności genetycznej roślin uprawnych.Zapoznanie z metodami stosowanymi w twórczej i zachowawczej hodowli roślin. Zaznajomienie z metodami biotechnologicznymi wykorzystywanymi we współczesnej hodowli roślin. Zapoznanie z metodami statystycznymi stosowanymi we współczesnej hodowli roślin. Zapoznanie z kierunkami hodowli najważniejszych roślin rolniczych
Literatura podstawowa1) Michalik B. (red.), Michalik B. (red.)., 2009r., "Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii", w, PWRiL, 2009 2) Malepszy S. (red.), , Biotechnologia Roślin, PWN, 2009 3) Kuraczyk A., Packa D., Wiwart M, Hodowla roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, UWM w Olsztynie, 2003
Literatura uzupełniająca1) Acquaah G. , wyd. Wiley, Principles of Plant Genetics and Breeding, 2nd Edition, 2012r., tom 2) Niemirowicz-Szczytt K. (red.), wyd. SGGW Warszawa, Hodowla roślin warzywnych, 1998r., tom
Uwagi