Kształtowanie terenów zieleni

Green Areas Management

2019L

Kod przedmiotu2018S1-KTZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy przyrodniczej
Opis ćwiczeńWprowadzenie do tematyki ćwiczeń. Znaczenie i rodzaje trawników w przestrzeni ogrodowej. Historia sztuki ogrodowej na przestrzeni wieków. Miejsce ogrodu wiejskiego w historii sztuki ogrodowej. Podstawy projektowania terenów zieleni. Inwentaryzacja obszaru i oznaczenia graficzne. Zasady kompozycji i doboru roślin. Zadanie indywidualne: prace nad koncepcją projektową ogrodu przydomowego: opracowanie układu funkcjonalnego, dobór drzew, krzewów, roślinności zielnej i technicznego wyposażenia. Opracowanie szaty graficznej projektu, wykonanie opisu, obrona projektu.
Opis wykładówKrajobraz jako fragment przestrzeni – definicje i podziały krajobrazowe. Teoria wnętrza krajobrazowego. Rodzaje wnętrz, ich elementy oraz znaczenie w kształtowaniu otoczenia. Tereny zieleni – ich znaczenie, rodzaje, miejsce w krajobrazie. Normatywy przestrzenne. Okresy rozwojowe terenów zieleni. Drzewa i krzewy ozdobne – charakterystyka gatunków, wymagania siedliskowe i zasady doboru do nasadzeń ogrodowych i krajobrazowych. Rodzaje zadrzewień i ich znaczenie środowiskowe oraz w kształtowaniu krajobrazu. Rośliny chronione przydatne w kompozycjach ogrodowych. Elementy małej architektury ogrodowej.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat teorii wnętrza krajobrazowego i jego roli w kształtowaniu przestrzeni. Scharakteryzowanie podziału i znaczenia poszczególnych rodzajów terenu zieleni. Poznanie tworzywa roślinnego i elementów małej architektury oraz nabycie umiejętności ich wykorzystywania w aranżacji wnętrz krajobrazowych. Opanowanie podstaw projektowania.
Literatura podstawowa1) Böhm A. , Wnętrze w kompozycji krajobrazu, t. 1, PK Kraków, 1998, s. s.240 2) Bogdanowski J. i in., Architektura krajobrazu, t. 1, PWN Warszawa, 1981, s. s.255
Literatura uzupełniająca1) Pokorski J., Siwiec A. , Kształtowanie terenów zieleni, t. 1, Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa, 1998, s. s.336 2) Bugała W., Drzewa i krzewy terenów zieleni, t. 1, PWRiL Warszawa, 2000, s. s.245
UwagiBrak