Nawożenie roślin

Crop Fertilization

2020Z

Kod przedmiotu2018S1-NAWR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGleboznawstwo, Chemia
Wymagania wstępnePodstawy pracy w laboratorium chemicznym, podstawy gleboznawstwa
Opis ćwiczeńOznaczanie odczynu oraz kwasowości hydrolitycznej [Hh] metodą Kappena, potrzeb zakwaszania i odkwaszania gleb i ziem ogrodniczych metodą inkubacji, obliczanie ilości substancji odkwaszającej. Ocena pojemności sorpcyjnej oraz zasolenia gleb i ziem ogrodniczych (suma zasad wymiennych [S] wg Kappena, pojemność sorpcyjna [T], wysycenie zasadami [V], przewodność właściwa (EC)). Ocena zasobności gleb w składniki pokarmowe (Mg przyswajalny - metoda ASA). Ocena zasobności ziem i podłoży ogrodniczych w składniki pokarmowe (oznaczanie NNO3,N-NH4 i Cl- metodą uniwersalną wg Nowosielskiego oraz ocena zasobności wg liczb granicznych). Analiza jakościowa nawozów regulujących odczyn, azotowych, fosforowych, potasowych, magnezowych, zawierających siarkę, mikronawozów, wieloskładnikowych, specjalistycznych oraz zasady ich stosowania. Wartość nawozowa nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych (oznaczanie potasu w zmineralizowanym oborniku i kompostach).
Opis wykładówHistoria nawożenia, teorie i prawa odżywiania roślin. Obieg i bilans składników pokarmowych w środowisku. Materia organiczna. Właściwości agrochemiczne gleb, ziem i podłoży ogrodniczych – możliwości regulacji zakwaszenia. Wymagania pokarmowe roślin – pobieranie, przemieszczanie i akumulacja N, P, K, Mg, Ca, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo. Nawozy azotowe, fosforowe, potasowe,wapniowe i magnezowe, wieloskładnikowe stałe i płynne. Nawozy mikroelementowe, specjalistyczne. Nawozy naturalne i organiczne. Możliwości wykorzystania właściwości nawozowych produktów odpadowych z przemysłu i odpadów komunalnych w ogrodnictwie. Nawożenie a wartość spożywcza warzyw i owoców. Nowoczesne systemy nawozowe.
Cel kształceniaOpanowanie zasad żywienia roślin oraz oceny zasobności podłoża w podstawowe składniki pokarmowe, pH i EC. Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy jakościowej nawozów mineralnych i organicznych.
Literatura podstawowa1) Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. , Żywienie roślin ogrodniczych, UP Poznań, 2009, s. 192 2) Krzebietke S., Benedycka Z., Nawożenie roślin ogrodniczych - zeszyt do ćwiczeń, UWM Olsztyn, 2006, s. 110 3) Nurzyński J., Nawożenie roślin ogrodniczych , AR Lublin, 2003, s. 154 4) Starck J.R. (red.), Uprawa i nawożenie roślin ogrodniczych, PWRiL Warszawa, 1997, s. 204 5) Sady W., Nawożenie warzyw polowych, Plantpress Kraków, 2000, s. 95
Literatura uzupełniająca1) Finck A., wyd. Verlag Chemie GmbH Weiheim, Fertilizers and Fertilization, 1982r., tom , 438s. 2) Chochura P., Stepowska A., wyd. Plantpress Kraków, Nawozy i środki wspomagajace do upraw w polu, 2010r., tom , 108s. 3) Bergman W., wyd. PWRiL Warszawa, Atlas objawów niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych u roślin, 1982r., tom , 183s.
UwagiGrupy ćwiczeniowe 12 osób.