Podstawy rachunkowości

Basic accountancy

2022Z

Kod przedmiotu2018S1-PODSTRAC
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy ekonomii
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych dotyczacych funkcjonowania przedsiębiorstw
Opis ćwiczeń1. Cechy, funkcje i zasady rachunkowości.2. Sprawozdanie finansowe. 3. Operacje gospodarcze. 4. Konto księgowe. 5. Etapy prac w księgowości. 6. Wynik finansowy. 7. Rozrachunki.
Opis wykładów1. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw i jej funkcje. 2. Główne źródła informacji o przedsiebiorstwie, bilans majątkowy i rachunek zysków i strat. 3. Podstawowe kategorie ekonomiczne: koszty, przychody i zyski. 4. Inwentaryzacja, jej metody i rodzaje. 5. Operacje gospodarcze i ich rodzaje. 6. Etapy prac w rachunkowości. 7. Źródła finansowania działalności.
Cel kształceniaCelem poznawczym nauczania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy w zakresie teoretycznych zagadnień dotyczących rachunkowości. Celem praktycznym przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się podstawowymi zagadnieniami rachunkowości
Literatura podstawowa1) Bórawski Piotr, Burchart Renata, Żuchowski Ireneusz, Podstawy rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2015 2) Nowak Edward, Rachunkowość kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008 3) Niewiadoma Maria, Rachunkowość teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami, Difin, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Gierusz Barbara, wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, tom 2) Lelusz Henryk, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zbiór zadań z rachunkowości finansowej, 2008r., tom
Uwagi