Toksyny i toksykologia roślin i grzybów

Toxins and Toxicology of Plants and Fungi

2019L

Kod przedmiotu2018S1-TTRG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, fizjologia roślin
Wymagania wstępne -
Opis ćwiczeńRegulamin i przepisy BHP obowiązujące studentów uczestniczących w zajęciach. Podstawowe pojęcia toksykologiczne. Oznaczanie wybranych substancji toksycznych (saponin, alkaloidów) w materiale roślinnym. Wykorzystanie metod biologicznych (m. in. Daphtoxkit) do oceny toksyczności substancji szkodliwych występujących w roślinach ogrodniczych. Odpowiedź organizmów wskaźnikowych w ocenie toksyczności metabolitów grzybów (mikotoksyn) zasiedlających nasiona i ziarniaki. Wyznaczanie wskaźników toksyczności.
Opis wykładówToksykologia jako dyscyplina naukowa i jej zakres (rys historyczny). Ogólne definicje terminów używanych w toksykologii środowiska. Klasy toksyn roślinnych – podział i charakterystyka. Lokalizacja toksyn w roślinie. Czynniki wpływające na zawartość toksyn w roślinach. Mechanizm toksycznego działania wybranych toksyn roślinnych. Grzyby o właściwościach trujących. Zatrucia grzybami, podział, diagnostyka i skutki zatruć. Mechanizmy toksycznego działania substancji toksycznych grzybów. Toksyny patogenów roślinnych. Funkcje toksyn roślinnych. Zróżnicowane działanie trucizn roślinnych na organizmy żywe.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z toksynami i substancjami szkodliwymi występującymi w roślinach i grzybach oraz ich wpływem na organizmy żywe.
Literatura podstawowa1) Rejmer P. , Podstawy ekotoksykologii, Wyd. Ekoinżynieria, Lublin, 1997 2) Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa, 2007 3) Harborne J.B. , Ekologia biochemiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1993 4) Kączkowski J. , Biochemia roślin, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1993 5) Brandys J. , Toksykologia wybrane zagadnienia, Wyd. UJ Kraków, 1999 6) Adomas B., Murawa D. , Ćwiczenia z toksykologii środowiska, Wyd. UWM w Olsztynie, 2006
Literatura uzupełniająca1) Sadowska A. , wyd. Wyd. SGGW Warszawa, Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy, 2010r., tom 2) SADOWSKA A. (red.), OBIDOSKA G., RUSZKOWSKA J., RUMOWSKA M., ŁATA B. , wyd. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Rakotwórcze i trujące substancje roślinne, 2004r., tom 3) Czasopisma: Kosmos, Roczniki PZH, Toxins, Toxicon, tom
UwagiLiczebność grup do 12 osób