Uprawa roli i herbologia

Soil cultivation and herbology

2019L

Kod przedmiotu2018S1-URIH
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebotanika, gleboznawstwo, agroekologia
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńCharakterystyka botaniczna, biologiczna, ekologiczna i rolnicza wybranych gatunków chwastów (55-60 gatunków) upraw ogrodniczych; samodzielne diagnozowanie i rysowanie siewek, osobników dorosłych i diaspor (materiał żywy i zielnikowy) „mini atlas”. Śledzenie objawów działania herbicydów na chwastach i roślinach warzywnych. Planowanie zabiegów uprawowych, pielęgnacyjnych i odchwaszczających w zależności od warunków glebowych, przebiegu pogody, następstwa roślin, stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji.
Opis wykładówRola chwastów w agrocenozach. Przyczyny i źródła zachwaszczenia. Analiza czynników wpływających na zachwaszczenie oraz dynamikę i zmienność struktury organizacyjnej zbiorowisk chwatów. Biologia, ekologia i pochodzenie geograficzno-historyczne chwastów w aspekcie trwałości występowania, sposobów reprodukcji, płodności, żywotności i disseminacji diaspor, rozmieszczenia w łanie i w glebie i fitoindykacji. Szkodliwość i pozytywne znaczenie chwastów. Podatność roślin ogrodniczych na zachwaszczenie. Metody i sposoby sterowania zachwaszczeniem aktualnym i potencjalnym - zalety i wady. Herbicydy - podział, charakterystyka substancji czynnych, mechanizmy działania, warunki stosowania, selektywność, fitotoksyczność, wrażliwość i odporność. Przyczyny i rodzaje kompensacji. Rola – elementy składowe i cele uprawy. Zabiegi uprawowe, dobór narzędzi i zespoły upraw w Polskim Systemie Uprawy Roli (cele, sposoby wykonania). Specyfika uprawy roli w różnych warunkach siedliskowych. Systemy uprawy roli.
Cel kształcenia1. Przekazanie wiedzy z zakresu przyczyn, skutków, rodzajów i zmienności zachwaszczenia plantacji upraw ogrodniczych, w powiązaniu ze specyfiką biologii, ekologii, pochodzenia, a także szkodliwości oraz walorów przyrodniczych i użytkowych poszczególnych gatunków i zbiorowisk chwastów. 2. Omówienie zasad stosowania różnych metod i sposobów regulacji zachwaszczenia, ze wskazaniem zalet i wad 3. Przekazanie wiedzy z zakresu teorii uprawy roli, zabiegów uprawowych oraz systemów uprawy roli w różnych warunkach agroekologicznych.
Literatura podstawowa1) Pod red. J. Starczewskiego, Uprawa roli i Roślin cz.I i II, Akademia Podlaska Siedlce, 2006 2) Dobrzański A., Ochrona warzyw przed chwastami, PWRiL Warszawa, 1996 3) Pod red. J. R. Starcka , Uprawa i nawożenie roślin ogrodniczych,, PWRiL Warszawa, 1997
Literatura uzupełniająca1) Praca zbiorowa, Zalecenia ochrony roślin, IOR Poznań, aktualne
Uwagi