Unijne standardy w produkcji ogrodniczej

European union standards in horticulture production

2020Z

Kod przedmiotu2018S1-USWPO
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSubwencje rolnicze – podstawowe terminy i pojęcia. Zasady wypełniania wniosku o płatności obszarowe. Zasady wypełniania załączników graficznych. Wypełnianie wniosków o płatności w oparciu o przygotowane założenia. Analiza wniosków, omawianie kwestii problemowych. Systemy kontroli jakości w produkcji ogrodniczej HACCAP – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny, GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna, GHP – Dobra Praktyka Higieniczna.
Opis wykładówWspólna Polityka Rolna UE – cele zasady i reformy. Instytucje związane z kreowaniem i wdrażaniem polityki rolnej ze szczególnym uwzględnieniem roli ARiMR. Zasady subwencjonowania ogrodnictwa w ramach WPR. Rodzaje płatności i wysokości wsparcia. Standardy w ochronie środowiska (cross-compliance). Subwencje prośrodowiskowe. Sankcje karne – wysokość sankcji, zasady i kryteria ich naliczania.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania WPR, zasadami subwencjonowania rolnictwa oraz standardami w produkcji ogrodniczej.
Literatura podstawowa1) ARiMR, www.minrol.pl, Obowiązująca legislacja unijna (Rozporządzenia Rady WE, Rozporządzenia Komisji WE) www.minrol.pl, Obowiązująca legislacja krajowa (ustawy, rozporządzenia wykonawcze), http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/kontrole/dll/broszura_1t.pdf, 2012 2) Program wieloletni, Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, file:///C:/Users/Kasia/Downloads/uchw.%20130_2011.pdf , 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi