Towaroznawstwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Towaroznawstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji to: 1) Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości spośród przedmiotów: język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) ; język polski; chemia; fizyka i astronomia; biologia; matematyka; geografia. lub 2) Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadający status obligatoryjnego) lub chemia; fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka lub geografia; język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku towaroznawstwo trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwenta cechuje go uniwersalność i różnorodność posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Posiada wiedzę o charakterze typowo praktyczno - aplikacyjnym. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów społecznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych zachodzących w poszczególnych fazach cyklu życia towarów, oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko, zarządzania jakością, zasadach funkcjonowania europejskiego i krajowego prawa żywnościowego oraz systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności, o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne oraz formy indywidualnej przedsiębiorczości, zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także potrafią: prawidłowo wykorzystać i ocenić przydatność rutynowych metod, technik, narzędzi i materiałów do rozwiązywania zadań inżynierskich; ocenić autentyczność produktu lub wykryć jego zafałszowanie (na podstawie) za pomocą właściwości fizyko-chemicznych, zaprojektować wyrób, system lub proces produkcji żywności i artykułów przemysłowych, właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych i zjawisk przyrodniczych oraz wykorzystać zdobytą widzę do rozstrzygania dylematów w pracy zawodowej. Uzyskiwane kompetencje społeczne umożliwiają absolwentom w pracy zawodowej: aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz kierować zespołami ludzkimi, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, określać priorytety służące realizacji określonego zadania, radzić sobie w rozstrzyganiu dylematów oraz ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wykształcenie ogólne i podstawowe pozwala na praktyczne wykorzystanie umiejętności i kompetencji inżynierskich, m.in. w zakresie: matematycznego opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych, rozumienia zjawisk i procesów biochemicznych oraz przemian mikrobiologicznych występujących w życiu codziennym, doboru materiałów do zastosowań technicznych, czytania rysunków i schematów maszyn, urządzeń, układów technicznych i technologicznych oraz przygotowania opisu ich budowy i zasady działania, a także identyfikacji i oceny zastosowanych surowców i produktów, analizy porównawczej produktów przemysłowych i żywności, statystycznego opisu danych doświadczalnych; doboru rodzaju i materiału opakowania do ochrony produktów; określenia metod i warunków przechowywania i składowania towarów, rozumienia istoty zagrożeń środowiskowych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  WIEDZA:
  • Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, nauk przyrodniczych i obszaru inżynierskiego realizowanych w ramach kierunku towaroznawstwo, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów społecznych i przyrodniczych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach z innymi naukami
  • Rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w poszczególnych fazach cyklu życia towarów
  • Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych w szczególności ich istotnych elementach oraz relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
  • Formułuje uwarunkowania procesów gospodarczych, charakteryzuje różne modele rynku i objaśnia ich funkcjonowanie
  • Zna i rozumie zasady funkcjonowania europejskiego i krajowego prawa żywnościowego oraz systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności
  • Opisuje rynek żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, artykułów przemysłowych i masowych oraz sposoby ich pozyskiwania
  • Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla kierunku towaroznawstwo oraz zna rządzące nimi prawidłowości
  • Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania oraz wpływu aktywności fizycznej na jego zdrowie
  • Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla kierunku towaroznawstwo oraz zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z reprezentowaną dyscypliną inżynierską
  • Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biochemii, mikrobiologii, statystyki, informatyki i innych obszarów związanych z kierunkiem towaroznawstwo niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu towaroznawstwa
  • Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku towaroznawstwo i stosowanych w nich innowacyjnych metodach badawczych
  • Posiada wiedzę na temat podstawowych zasady bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii
  • Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizatorskich, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościami oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobie działania
  • Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zmian oraz o ewolucji poglądów na temat struktur i instytucji społecznych
  • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku
  UMIEJĘTNOŚCI
  • Potrafi prawidłowo wykorzystywać metody i urządzenia oraz pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk zachodzących w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku towaroznawstwo
  • Potrafi samodzielnie pozyskiwać i wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych procesów i zjawisk, wykorzystując dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo
  • Opracowuje wyniki analiz, podstawowe miary statystyczne, tworzenie tabel, wykresów oraz potrafi interpretować uzyskane wyniki badań, formułuje wnioski z doświadczeń
  • Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin, właściwych dla kierunku towaroznawstwo
  • Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne właściwe dla kierunku towaroznawstwo i widzieć ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne m.in. prawne i ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin, właściwych dla kierunku towaroznawstwo
  • Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regulacjami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo
  • Przeprowadza obserwacje i wykonuje w terenie oraz laboratorium proste pomiary właściwe dla kierunku towaroznawstwo
  • Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz analizuje proponowane rozwiązania
  • Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i przyrodniczych oraz umiejętność aktywnego i bezpiecznego organizowania czasu
  • Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  • Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do czytania i rozumienia tekstów z zakresu towaroznawstwa oraz dziedzin i dyscyplin pokrewnych
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu
  • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej, karnej i etycznej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu
  • Potrafi doskonalić i uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności
  • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  PRAKTYKI
  W okresie studiów odbywane są praktyki w łącznym wymiarze 4 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0