Jakość żywności i obrót towarem - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Towaroznawstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia inżynierskich tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. W przypadku kierunku pokrewnego można podjąć studia II stopnia na kierunku towaroznawstwo, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia inżynierskich lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów towaroznawstwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i przyrodniczych o profilu ogólnoakademickim. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90, a łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych 901.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwenci studiów drugiego stopnia – magisterskich na kierunku „towaroznawstwo” na Wydziale Nauki o Żywności posiadają rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: towaroznawstwa szczegółowego; kształtowania, ochrony i oceny jakości; bezpieczeństwa zdrowotnego produktu; zarządzania produktem oraz diagnozowania roli i pozycji produktu na rynkach konsumpcyjnych i przemysłowych. Cechuje ich umiejętność oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jakość produktu; wykorzystywania zjawisk fizycznych, procesów chemicznych i biologicznych oraz parametrów technicznych w kształtowaniu jakości produktu; planowania, wdrażania i stosowania rachunku kosztów jakości; projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością poprzez wykorzystanie dostępnych metod i technik; stosowania podejścia procesowego. Ponadto, zdobyta na drugim stopniu wiedza daje umiejętność integrowania systemów zarządzania; sterowania procesem z zastosowaniem metod statystycznych; opracowania i identyfikacji charakterystyk produktu; oceny wartości rynkowej produktu; analizy zintegrowanego cyklu trwania produktu; stosowania narzędzi analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kształtowaniu popytu i podaży.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku towaroznawstwo Absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  • ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i przyrodniczych realizowanych w ramach kierunku towaroznawstwo, niezbędną do zrozumienia więzi społecznych oraz zjawisk i procesów przyrodniczych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach z innymi naukami
  • ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, umożliwiających realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie towaroznawstwa, w tym ekonomii, zarządzania, polityki gospodarczej, marketingu i pozyskiwania funduszy
  • ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, umożliwiających dostrzeganie związków, zależności i prawidłowości w przyrodzie, strukturach i instytucjach społecznych lub wybranych kręgach kulturowych
  • ma rozszerzoną wiedzę o kompetencjach człowieka jako podmiotu tworzącego struktury i instytucje społeczne, ekonomiczne, zarządzające, ekologiczne i prawne oraz jego aktywności w tych strukturach, a także pogłębioną wiedzę w odniesieniu do przyrodniczych i społecznych obszarów aktywności człowieka
  • zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze służące do opisu i modelowania zjawisk, procesów oraz identyfikacji rządzących nimi prawidłowości w zakresie dziedzin i dyscyplin nauk w ramach kierunku towaroznawstwo, m.in. metody ilościowe i jakościowe, techniki pozyskiwania danych
  • ma pogłębioną wiedzę o kierunkach rozwoju z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem, bihp oraz towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego, a także ekonomicznych, ekologicznych i prawnych uwarunkowań działalności towaroznawczej
  • zna i rozumie prawidłowości rządzące procesami zmian zachodzącymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, w tym kształtowania jakości wyrobów, czynników środowiskowych wpływających na jakość, sposobów pomiaru oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem
  • ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat problemów z zakresu towaroznawstwa, aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej oraz o ich historycznej ewolucji
  • ma wiedzę w zakresie statystyki niezbędną do opisu i prognozowania przebiegu zjawisk oraz procesów przyrodniczych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, w tym miernictwa, statystycznego sterowania procesami, analizy danych ankietowych, a także wykorzystuje specjalistyczne narzędzia informatyczne
  • ma rozszerzoną wiedzę z zakresu towaroznawstwa na temat zagrożeń środowiskowych i alergenów występujących w żywności w odniesieniu do obowiązujących systemów norm i zasad postępowania
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  • ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych, ekologicznych) związanych z produkcją wyrobów i zarządzaniem we wszystkich obszarach organizacji społecznych i przedsiębiorstw oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego niezbędnej do tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, obejmujące cykl życia produktu, pozwalające propagować i wdrażać działania zarządcze w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne, jego zasoby oraz współpracować z innymi instytucjami społecznymi
  W zakresie umiejętności:
  • potrafi prawidłowo interpretować procesy i wyjaśniać zjawiska społeczne i przyrodnicze w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa i towaroznawstwa oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami
  • potrafi biegle wykorzystać literaturę naukową, właściwą dla kierunku towaroznawstwo, w języku polskim oraz czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe z zakresu towaroznawstwa w języku angielskim
  • potrafi pozyskiwać i wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania i interpretowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk w zakresie towaroznawstwa oraz innych zintegrowanych z nim nauk z obszaru społecznego i przyrodniczego
  • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk – charakterystycznych dla towaroznawstwa - formułować własne opinie na ich temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować, wykorzystując umiejętności z zakresu matematyki i statystyki
  • potrafi dobierać krytycznie dane pochodzące z różnych źródeł literaturowych oraz metody analiz i narzędzia badawcze
  • potrafi prognozować i modelować złożone procesy charakterystyczne dla kierunku towaroznawstwo z zastosowaniem metod analizy instrumentalnej, technik statystycznych i narzędzi badawczo-informatycznych służących do opisu zjawisk i analizy danych z zakresu kierunku towaroznawstwo
  • planuje i wykonuje samodzielnie zadania badawcze, eksperymenty lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego w zakresie towaroznawstwa
  • potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów, właściwych dla kierunku towaroznawstwa
  • wykazuje umiejętności formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł z zakresu towaroznawstwa i nauk pokrewnych
  • posiada umiejętności wykorzystania zdobytej w różnych formach i zakresach wiedzy towaroznawczej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
  • posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań problemu i jego rozstrzygnięcia na podstawie danych z pomiarów, eksperymentów, badań laboratoryjnych i konsumenckich oraz dyskusji ze specjalistami w zakresie towaroznawstwa i nauk pokrewnych
  • posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk charakterystycznych dla towaroznawstwa, w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa, oceny towaroznawczej, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej
  • potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować i zrealizować wyrób, system lub proces typowy dla towaroznawstwa, używając właściwych metod, technik i narzędzi niezbędnych do ich realizacji i analizy laboratoryjnej, statystycznej i ekonomicznej
  • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku towaroznawstwo, z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z różnych źródeł i narzędzi informatycznych
  • potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu towaroznawstwa, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej oraz różnych źródeł literaturowych
  • wykazuje umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim w formie sprawozdań, seminariów, projektów i pracy dyplomowej o strukturze typowej dla tego typu utworów oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych
  • wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w zakresie ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa
  • samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową w środowiskach zaangażowanych
  • w proces kształtowania i oceny jakości towarów
  • ma umiejętności językowe właściwe dla kierunku towaroznawstwo, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu b2+ europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
  W zakresie kompetencji:
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • Organizuje pracę zespołu lub podział zadań w zespole, pracuje w grupie przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu
  • Ma świadomość konieczności stosowania zasad dobrych obyczajów w nauce i pracy zawodowej, poszanowania praw człowieka i praw autorskich oraz twórczej roli własnej osoby w przygotowaniu różnego rodzaju projektów i prac
  • Dostrzega problemy związane z prawidłową organizacją i realizacją pracy indywidualnej i zespołowej w przyszłej pracy zawodowej
  • Uczestniczy w przygotowaniu projektów z zakresu towaroznawstwa, ekonomii, marketingu, zarządzania, w tym zarządzania jakością, pozyskiwania funduszy i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
  • Potrafi wyznaczyć kierunki własnego rozwoju osobistego i zawodowego oraz podejmuje próbę ich realizacji
  • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje świadomość znaczenia profesjonalnego sposobu pełnienia powierzonych mu funkcji i realizowanych zadań
  PRAKTYKI
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni i 6 punktów ECTS, co, przy zachowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 godzin. Celem praktyk jest poznanie i krytyczna analiza zasobów technicznych firmy, analiza linii technologicznej, stosowanych procedur analitycznych lub procedur kontrolnych w firmie, uwarunkowań ekonomicznych działalności firmy oraz społecznych i prawnych aspektów działalności firmy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w: firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach jako specjalista do spraw zarządzania przez jakość oraz zarządzania produktem i marką, jednostkach certyfikujących oraz inspekcji jakości handlowej i sanitarnej; urzędach celnych; jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością oraz ochrony środowiska; laboratoriach analitycznych i jednostkach kontrolno-pomiarowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów i usług. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktorskich).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0