Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Towaroznawstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia inżynierskich tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. W przypadku kierunku pokrewnego można podjąć studia II stopnia na kierunku towaroznawstwo, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia inżynierskich lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 673 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i
  profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku towaroznawstwo trwają 1,5 roku (3 semestry).
  Kierunek studiów towaroznawstwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i nauk przyrodniczych o profilu ogólnoakademickim. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90, a łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych 907.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwenci studiów drugiego stopnia – magisterskich na kierunku „towaroznawstwo” na Wydziale Nauki o Żywności posiadają rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: towaroznawstwa szczegółowego, kształtowania i oceny jakości, bezpieczeństwa produktu, zarządzania produktem oraz diagnozowania roli i pozycji produktu na rynku. Cechuje go umiejętność oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jakość produktu, wykorzystywania zjawisk fizycznych, procesów chemicznych i biologicznych oraz parametrów technicznych w kształtowaniu jakości produktu, planowania, wdrażania i stosowania rachunku kosztów jakości, projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością poprzez wykorzystanie dostępnych metod i technik, stosowania podejścia procesowego. Ponadto, zdobyta na drugim stopniu wiedza daje umiejętność integrowania systemów zarządzania, sterowania procesem z zastosowaniem metod statystycznych, oceny wartości rynkowej produktu, analizy zintegrowanego cyklu trwania produktu, stosowania narzędzi analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kształtowaniu popytu i podaży.
  Dodatkowo Absolwent specjalności Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem w działalności gastronomiczno-hotelarskiej, organizacji pracy oraz planowania strategii rozwoju, kreowania ofert i dopasowywania ich do indywidualnych potrzeb odbiorców, zarządzania zasobami ludzkimi i czasem w przedsiębiorstwach sektora gastronomiczno-hotelarskiego, dokonywania oceny możliwości i zagrożeń rozwoju działalności przedsiębiorstwa sektora gastronomiczno-hotelarskiego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku towaroznawstwo Absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  • ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i przyrodniczych realizowanych w ramach kierunku towaroznawstwo, niezbędną do zrozumienia więzi społecznych oraz zjawisk i procesów przyrodniczych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach z innymi naukami;
  • ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, umożliwiających realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie towaroznawstwa, w tym ekonomii, zarządzania, polityki gospodarczej, marketingu i pozyskiwania funduszy;
  • ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, umożliwiających dostrzeganie związków, zależności i prawidłowości w przyrodzie, strukturach i instytucjach społecznych lub wybranych kręgach kulturowych;
  • ma rozszerzoną wiedzę o kompetencjach człowieka jako podmiotu tworzącego struktury i instytucje społeczne, ekonomiczne, zarządzające, ekologiczne i prawne oraz jego aktywności w tych strukturach, a także pogłębioną wiedzę w odniesieniu do przyrodniczych i społecznych obszarów aktywności człowieka;
  • zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze służące do opisu i modelowania zjawisk, procesów oraz identyfikacji rządzących nimi prawidłowości w zakresie dziedzin i dyscyplin nauk w ramach kierunku towaroznawstwo, m.in., metody ilościowe i jakościowe, techniki pozyskiwania danych;
  • ma pogłębioną wiedzę o kierunkach rozwoju z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem, bhp oraz towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego, a także ekonomicznych, ekologicznych i prawnych uwarunkowań działalności towaroznawczej;
  • zna i rozumie prawidłowości rządzące procesami zmian zachodzącymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, w tym kształtowania jakości wyrobów, czynników środowiskowych wpływających na jakość, sposobów pomiaru oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem;
  • ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat problemów z zakresu towaroznawstwa, aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej oraz o ich historycznej ewolucji;
  • ma wiedzę w zakresie statystyki niezbędną do opisu i prognozowania przebiegu zjawisk oraz procesów przyrodniczych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, w tym miernictwa, statystycznego sterowania procesami, analizy danych ankietowych, a także wykorzystuje specjalistyczne narzędzia informatyczne;
  • ma rozszerzoną wiedzę z zakresu towaroznawstwa na temat zagrożeń środowiskowych i alergenów występujących w żywności w odniesieniu do obowiązujących systemów norm i zasad postępowania;
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i etykiety;
  • ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych, ekologicznych) związanych z produkcją wyrobów i zarządzaniem we wszystkich obszarach organizacji społecznych i przedsiębiorstw oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania;
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego niezbędnej do tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, obejmujące cykl życia produktu, pozwalające propagować i wdrażać działania zarządcze w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne, jego zasoby oraz współpracować z innymi instytucjami społecznymi.
  W zakresie umiejętności:
  • potrafi prawidłowo interpretować procesy i wyjaśniać zjawiska społeczne i przyrodnicze w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa i towaroznawstwa oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami;
  • potrafi biegle wykorzystać literaturę naukową, właściwą dla kierunku towaroznawstwo, w języku polskim oraz czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe z zakresu towaroznawstwa w języku angielskim;
  • potrafi pozyskiwać i wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania i interpretowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk w zakresie towaroznawstwa oraz innych zintegrowanych z nim nauk z obszaru społecznego i przyrodniczego;
  • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk – charakterystycznych dla towaroznawstwa - formułować własne opinie na ich temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować, wykorzystując umiejętności z zakresu matematyki i statystyki;
  • potrafi dobierać krytycznie dane pochodzące z różnych źródeł literaturowych oraz metody analiz i narzędzia badawcze;
  • potrafi prognozować i modelować złożone procesy charakterystyczne dla kierunku towaroznawstwo z zastosowaniem metod analizy instrumentalnej, technik statystycznych i narzędzi badawczo-informatycznych służących do opisu zjawisk i analizy danych z zakresu kierunku towaroznawstwo;
  • planuje i wykonuje samodzielnie zadania badawcze, eksperymenty lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego w zakresie towaroznawstwa z zachowaniem zasad BHP, ergonomii i poszanowania praw własności intelektualnej;
  • potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów, właściwych dla kierunku towaroznawstwa;
  • wykazuje umiejętności formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł z zakresu towaroznawstwa i nauk pokrewnych;
  • posiada umiejętności wykorzystania zdobytej w różnych formach i zakresach wiedzy towaroznawczej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy z poszanowaniem zasad etykiety w relacjach zawodowych;
  • posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań problemu i jego rozstrzygnięcia na podstawie danych z pomiarów, eksperymentów, badań laboratoryjnych i konsumenckich oraz dyskusji ze specjalistami w zakresie towaroznawstwa i nauk pokrewnych;
  • posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk charakterystycznych dla towaroznawstwa, w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa, oceny towaroznawczej, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej;
  • potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować i zrealizować wyrób, system lub proces typowy dla towaroznawstwa, używając właściwych metod, technik i narzędzi niezbędnych do ich realizacji i analizy laboratoryjnej, statystycznej i ekonomicznej;
  • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku towaroznawstwo, z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z różnych źródeł i narzędzi informatycznych;
  • potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu towaroznawstwa, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej oraz różnych źródeł literaturowych;
  • wykazuje umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim w formie sprawozdań, seminariów, projektów i pracy dyplomowej o strukturze typowej dla tego typu utworów oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych;
  • wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w zakresie ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa;
  • samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową w środowiskach zaangażowanych w proces kształtowania i oceny jakości towarów;
  • ma umiejętności językowe właściwe dla kierunku towaroznawstwo, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W zakresie kompetencji:
  • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
  • organizuje pracę zespołu lub podział zadań w zespole, pracuje w grupie przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu;
  • ma świadomość konieczności stosowania zasad dobrych obyczajów w nauce i pracy zawodowej, poszanowania praw człowieka i praw autorskich oraz twórczej roli własnej osoby w przygotowaniu różnego rodzaju projektów i prac;
  • dostrzega problemy związane z prawidłową organizacją i realizacją pracy indywidualnej i zespołowej w przyszłej pracy zawodowej;
  • uczestniczy w przygotowaniu projektów z zakresu towaroznawstwa, ekonomii, marketingu, zarządzania, w tym zarządzania jakością, pozyskiwania funduszy i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności;
  • potrafi wyznaczyć kierunki własnego rozwoju osobistego i zawodowego oraz podejmuje próbę ich realizacji
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje świadomość znaczenia profesjonalnego sposobu pełnienia powierzonych mu funkcji i realizowanych zadań.
  PRAKTYKI
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) i 6 punktów ECTS. Celem praktyk jest poznanie i krytyczna analiza zasobów technicznych firmy, analiza linii technologicznej, stosowanych procedur analitycznych, kontrolnych i zarządczych w firmie oraz ekonomicznych, społecznych i prawnych aspektów działalności firmy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem i planem studiów (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych jako specjalista do spraw zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz zarządzania produktem i marką, także w jednostkach certyfikujących oraz inspekcjach urzędowej kontroli żywności, urzędach celnych, jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym, laboratoriach analitycznych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów i usług. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0