Zarządzanie procesami w produkcji i usługach - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Towaroznawstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia inżynierskich tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. W przypadku kierunku pokrewnego można podjąć studia II stopnia na kierunku towaroznawstwo, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia inżynierskich lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 173 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w
  Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profil kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia kierunku towaroznawstwo.
  Kierunek studiów towaroznawstwo o profilu praktycznym należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90, a łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych 992.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwenci studiów drugiego stopnia – magisterskich na kierunku „towaroznawstwo” na Wydziale Nauki o Żywności posiadają rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu: towaroznawstwa, kształtowania i oceny jakości, bezpieczeństwa produktu, zarządzania produktem. Cechuje go umiejętność oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jakość produktu, wykorzystywania zjawisk fizycznych, procesów chemicznych i biologicznych oraz parametrów technicznych w kształtowaniu jakości produktu. Wykazuje umiejętność planowania, projektowania, wdrażania, doskonalenia i integrowania znormalizowanych systemów zarządzania poprzez wykorzystanie dostępnych metod i technik, stosowania podejścia procesowego, oceny ryzyka i rachunku kosztów jakości. Posiada umiejętność opracowania i identyfikacji charakterystyk produktu, oceny wartości rynkowej produktu, stosowania narzędzi analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kształtowaniu popytu i podaży. Ma świadomość, że jego decyzje wpływają na bezpieczeństwo konsumentów, postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Posiada umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą oraz posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Dodatkowo absolwent specjalności Zarządzanie procesami w produkcji i usługach posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie: opracowania i wprowadzanie nowych procesów, produktów i usług w firmach sektora rolno – spożywczego, przygotowania i testowania produktów i usług,
  integrowania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w oparciu o analizę ryzyka, koordynowania pracy zespołu ds. rozwoju produktów i usług.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku towaroznawstwo Absolwent:
  w zakresie wiedzy zna i rozumie:
  • w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku towaroznawstwo, niezbędne do zrozumienia więzi społecznych oraz zjawisk i procesów przyrodniczych
  • metody niezbędne do opisu i prognozowania przebiegu zjawisk oraz procesów przyrodniczych i społecznych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo
  • w pogłębionym stopniu wybrane metody i narzędzia badawcze właściwe do przeprowadzania doświadczeń, analizy procesów oraz identyfikacji rządzących nimi prawidłowości charakterystycznych dla towaroznawstwa
  • kierunki rozwoju z zakresu wybranych nauk niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu towaroznawstwa
  • aktualne paradygmaty towaroznawstwa, ich miejsce w systemie nauk i relacji z innymi naukami oraz ich relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • w pogłębionym stopniu zasady i wymagania znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, bezpieczeństwem żywności i środowiskiem) umożliwiające ich projektowanie, integrację i doskonalenie
  • w pogłębionym stopniu znaczenie instytucji społeczno-gospodarczych, relacje między nimi oraz procesy w nich zachodzące
  • systemy normatywne związane z produkcją wyrobów, świadczeniem usług i zarządzaniem oraz źródła ich zmienności
  • w pogłębionym stopniu prawidłowości rządzące procesami zmian w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, metody ich pomiaru oraz relacje z innymi naukami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • w pogłębionym stopniu rolę człowieka w kształtowaniu i funkcjonowaniu norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznychi ekologicznych) związanych ze świadczeniem usług, produkcją i obrotem towarami oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
  • terminologię używaną w towaroznawstwie i naukach pokrewnych w języku polskim i angielskim
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także zasady i systemy techniczne typowe dla kierunku towaroznawstwo
  • skalę i rodzaje zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją i obrotem żywnością
  • cykl życia produktów, urządzeń, obiektów, systemów technicznych i technologii właściwych dla towaroznawstwa
  • zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania i form rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
  w zakresie umiejętności potrafi:
  • identyfikować, interpretować, integrować i wyjaśniać procesy, zjawiska społeczne i przyrodnicze w zakresie kierunku towaroznawstwo, wykorzystując informacje z dostępnej literatury i baz danych
  • ocenić przydatność i możliwość wykorzystania osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie kierunku towaroznawstwo
  • wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań związanych z rozwojem produktu
  • dokonać krytycznej oceny różnych wariantów działania, ocenić ryzyko oraz samodzielnie rozwiązywać wybrane problemy decyzyjne pojawiające się w praktyce gospodarczej
  • samodzielnie prognozować i modelować złożone procesy społeczne i przyrodnicze, właściwe dla kierunku towaroznawstwo oraz przewidywać ich praktyczne skutki
  • stosować zaawansowane techniki, metody, narzędzia badawcze i technologie (w tym komunikacyjno-informacyjne), właściwe dla kierunku towaroznawstwo, z uwzględnieniem ich praktycznych aspektów społecznych
  • samodzielnie i wszechstronnie analizować problemy związane z jakością i bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu żywnościowym w celu poprawy jakości życia człowieka
  • samodzielnie, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować i zrealizować wyrób, system lub proces typowy dla kierunku towaroznawstwo, używając właściwych metod, technik i narzędzi niezbędnych do ich realizacji i analizy laboratoryjnej, statystycznej i ekonomicznej
  • samodzielnie posługiwać się systemami normatywnymi i regułami w celu rozwiązania konkretnych problemów, właściwych dla kierunku towaroznawstwo
  • na podstawie własnej wiedzy i umiejętności, przygotować opracowanie praktyczne lub ekspertyzę w zakresie towaroznawstwa
  • ocenić jakość produktów spożywczych i przemysłowych
  • komunikować się na tematy specjalistyczne, na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
  • prowadzić debatę i prezentować własne stanowisko poparte argumentacją w kontekście aktualnych trendów w rozwoju kierunku towaroznawstwo
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie terminologii towaroznawczej
  • posługiwać się literaturą obcojęzyczną oraz czytać ze zrozumieniem teksty naukowe właściwe dla kierunku towaroznawstwo
  • pracować w zespole i kierować pracą zespołu
  • samodzielnie planować własną karierę zawodową w oparciu o zdobyte umiejętności praktyczne
  w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:
  • krytycznej oceny treści poznawanych w procesie kształcenia i samokształcenia; krytycznej oceny przygotowania zawodowego
  • systematycznego uzupełniania wiedzy towaroznawczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • inspirowania, organizowania i realizowania projektów społecznych mających na celu poprawę jakości życia
  • inicjowania i realizowania interdyscyplinarnych projektów w zakresie towaroznawstwa
  • do wdrażania i realizowania projektów i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie towaroznawstwa
  • rozwijania i upowszechniania praktycznego dorobku towaroznawstwa
  • do profesjonalnego wykonywania zawodu i upowszechniania zasad dobrych praktyk
  • przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
  • wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe
  PRAKTYKI
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 3 miesięcy (480 godzin) / 20 punktów ECTS. Praktyka jest realizowana w zakładach produkcyjnych, instytutach i laboratoriach badawczych, jednostkach nadzorujących spełnienie wymagań prawnych i dobrowolnych, związanych z produkcją, obrotem, oceną i certyfikacją produktów spożywczych, artykułów przemysłowych i systemów zarządzania.
  Celem praktyk jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych nabytych na zajęciach dydaktycznych; poznanie i krytyczna analiza zasobów organizacji, funkcjonujących rozwiązań systemowych w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania oraz stosowanych procedur, analiza potencjału organizacji oraz identyfikacja ryzyk i szans.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem i planem studiów (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem.
  Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych jako specjalista do spraw zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz zarządzania produktem i marką, także w jednostkach certyfikujących oraz inspekcjach urzędowej kontroli żywności, jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym, laboratoriach analitycznych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów i usług. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0