Matematyka stosowana - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z wybranych trzech przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru : chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury". Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub chemia, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka stosowana trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk ścisłych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2498.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia w zakresie matematyki stosowanej otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wszechstronną, ogólną wiedzę matematyczną oraz umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań, a szczególnie w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne zwłaszcza w ubezpieczeniach i bankach.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  • Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
  • Dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
  • Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
  • Zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
  • Zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
  • Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki
  • Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii
  • Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
  • Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych
  • Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2)
  • Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Zna prawo oświatowe, w szczególności podstawy programowe z matematyki i zajęć komputerowych
  • Zna warsztat pracy nauczyciela na drugim etapie edukacyjnym
  • Ma wiedzę z zakresu dydaktyk szczegółowych matematyki i zajęć komputerowych
  • Ma wiedzę na temat rozwoju człowieka, procesów komunikowania się oraz podstaw wychowania i kształcenia na drugim etapie edukacyjnym
  2. w kategorii umiejętności:
  • Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
  • Posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów, potrafi poprawnie używać kwantyfikatorów także w języku potocznym
  • Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej, potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne
  • Umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych
  • Potrafi tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich
  • Posługuje się językiem teorii mnogości, interpretując zagadnienia z różnych obszarów matematyki
  • Rozumie zagadnienia związane z różnymi rodzajami nieskończoności oraz porządków w zbiorach
  • Umie operować pojęciem liczby rzeczywistej, zna przykłady liczb niewymiernych i przestępnych
  • Potrafi definiować funkcje, także z wykorzystaniem przejść granicznych, i opisywać ich własności
  • Posługuje się w różnych kontekstach pojęciem zbieżności i granicy, potrafi - na prostym i średnim poziomie trudności - obliczać granice ciągów i funkcji, badać zbieżność bezwzględną i warunkową szeregów
  • Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych
  • Umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań
  • Posługuje się definicją całki funkcji jednej i wielu zmiennych rzeczywistych, potrafi wyjaśnić analityczny i geometryczny sens tego pojęcia
  • Umie całkować funkcje jednej i wielu zmiennych przez części i przez podstawienie, umie zamieniać kolejność całkowania, potrafi wyrażać pola powierzchni gładkich i objętości jako odpowiednie całki
  • Potrafi wykorzystywać narzędzia i metody numeryczne do rozwiązywania wybranych zagadnień rachunku różniczkowego i całkowego , w tym także bazujących na jego zastosowaniach
  • Posługuje się pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, przekształcenia liniowego, macierzy
  • Dostrzega obecność struktur algebraicznych (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej) w różnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z algebrą
  • Umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności; potrafi podać geometryczną interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z analizą matematyczną
  • Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach, potrafi posłużyć się geometryczną interpretacją rozwiązań
  • Znajduje macierze przekształceń liniowych w różnych bazach, oblicza wartości własne i wektory własne macierzy, potrafi wyjaśnić sens geometryczny tych pojęć
  • Sprowadza macierze do postaci kanonicznej; potrafi zastosować tę umiejętność do rozwiązywania równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach
  • Potrafi zinterpretować układ równań różniczkowych zwyczajnych w języku geometrycznym, stosując pojęcie pola wektorowego i przestrzeni fazowej
  • Rozpoznaje i określa najważniejsze własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowej i przestrzeni metrycznych
  • Umie wykorzystywać własności topologiczne zbiorów i funkcji do rozwiązywania zadań o charakterze jakościowym
  • Rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie; potrafi dokonać specyfikacji takiego problemu
  • Umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania
  • Potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy
  • Umie wykorzystywać programy komputerowe w zakresie analizy danych
  • Umie modelować i rozwiązywać problemy dyskretne
  • Posługuje się pojęciem przestrzeni probabilistycznej, potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego
  • Potrafi podać różne przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują, zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów
  • Umie stosować wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa
  • Potrafi wyznaczyć parametry rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i ciągłym, potrafi wykorzystać twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb do szacowania prawdopodobieństw
  • Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi
  • Umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
  • Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych oraz informatycznych zrozumiałym, potocznym językiem
  • Doskonali warsztat pracy nauczyciela na drugim etapie edukacyjnym
  • Umie pracować z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych na drugim etapie edukacyjnym
  • Potrafi diagnozować, oceniać i analizować pracę własną, szkoły i uczniów na drugim etapie edukacyjnym
  • Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na drugim etapie edukacyjnym
  3. w kategorii kompetencji społecznych
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • Potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innychosób, postępuje etycznie
  • Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej oraz jej zastosowań w informatyce
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, portalach oraz platformach edukacyjnych, także w językach obcych
  • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych
  • Ma świadomość roli zawodu nauczyciela, przestrzega zasad etyki zawodowej nauczyciela oraz respektuje zasady prawa autorskiego
  • Przejawia gotowość działania na rzecz interesów ucznia oraz potrafi efektywnie komunikować się z uczniami, ich rodzicami (opiekunami) i innymi nauczycielami
  • Posiada umiejętności pozwalające na realizację działań wychowawczych i opiekuńczych
  Praktyka
  Studenci specjalności: matematyka stosowana odbywają praktykę 4-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w 6. semestrze (maj/czerwiec). Miejscem praktyki są np. firmy ubezpieczeniowe, handlowe, banki, zakłady przemysłowe i inne instytucje, gdzie studenci mogą sprawdzić swe umiejętności i przydatność wiedzy teoretycznej, jakie nabyli podczas studiów. Szczegółowe zadania dotyczące realizacji praktyki, to: stosowanie i weryfikacja w praktyce posiadanej wiedzy teoretycznej uzyskanej podczas trzech lat nauki, wykazywanie zainteresowania systemem pracy obowiązującym w firmie, systematyczne uczestniczenie w pracach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownictwo firmy, stosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych zgodnie z wiedzą nabytą na Uczelni, zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym w danej firmie, dbanie i odpowiedzialność za powierzony sprzęt, bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej obowiązującej w firmie, stosowanie wszystkich zaleceń i wykonywanie poleceń kierownictwa firmy lub innych osób odpowiedzialnych za realizację praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne zwłaszcza w ubezpieczeniach i bankowości.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Moduł przedmiotów humanizujących 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
0
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
II - Podstawowe
Matematyka elementarna
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Przedsiębiorczość
0
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Algebra liniowa 1
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Analiza matematyczna 1
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Wstęp do logiki i teorii mnogości
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Narzędzia informatyczne
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
SUMA
2,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Algebra liniowa 2
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Analiza matematyczna 2
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Fizyka
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Programowanie 1
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Arytmetyka modularna i komputerowa
0
Podstawy matematyki bankowej
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
2,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Algebra 1
0
Algorytmy i struktury danych
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Analiza matematyczna 3
0
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
56
4
60
Geometria analityczna
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
3,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Algebra 2
0
Bazy danych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Geometria
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Równania różniczkowe I
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru I
0
Zarządzanie projektami
0
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
SUMA
2,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Moduł przedmiotów humanizujących 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pakiet MATLAB
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
45
Topologia I
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru II
0
Seminarium licencjackie 1
3
ZAL-O
Seminarium
45
Statystyka matematyczna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Wykład specjalizacyjny 1
3
ZAL-O
Wykład
45
SUMA
25,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Geometria różniczkowa 1
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru III
0
Seminarium licencjackie 2
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Wykład specjalizacyjny 2
0
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki zawodowe
0
SUMA
0,0