Podstawy matematyki bankowej

2021L

Kod przedmiotu20S1O-PMB
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówunkcja akumulacji. Przyszła wartość kapitału. Efektywna stopa procentowa. Oprocentowanie proste i składane. Nominalna i efektywna stopy procentowe. Oprocentowanie a inflacja. Funkcja dyskonta. Efektywna stopa dyskontowa. Nominalna stopa dyskonta. Intensywność oprocentowania i dyskontowania. Struktura terminowa stóp procentowych. Plany spłaty długów. Metody amortyzacji i funduszu umorzeniowego. Plany oparte na jednym okresie odsetkowym. Konwersja długu. Dyskontowe metody wyceny inwestycji finansowych: wartość bieżąca netto inwestycji, wewnętrzna stopa zwrotu, średni czas trwania, okres zwrotu. Krótkoterminowe papiery wartościowe: weksle i bony skarbowe. Długoterminowe papiery wartościowe: obligacje i akcje. Renty proste stałe, wartości obecna i zakumulowana, renta nieskończona i płatna w sposób ciągły. Modele rent uogólnionych.,ĆWICZENIA:Wartość pieniądza w czasie. Funkcja akumulacji. Oprocentowanie proste i składane. Nominalna i efektywna stopy procentowe. Funkcja dyskonta. Nominalna i efektywna stopy dyskontowe. Intensywność oprocentowania i dyskontowania. Kapitalizacja ciągła. Przykłady struktur terminowych stóp procentowych. Plany spłaty długów i kredytów. Dyskontowe metody wyceny inwestycji finansowych, przykłady obliczeń. Obliczenia związane z obrotem wekslami i bonami skarbowymi. Obliczenia związane z obrotem obligacjami i akcjami. Rachunek rent.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi