Pakiety statystyczne

Statistics package

2021Z

Kod przedmiotu20S2O-PSTAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:Organizacja pracy w programie Statistica. Zmienne losowe - rozkład dwumianowy, rozkład normalny. Rozkład empiryczny. Statystyki opisowe. Graficzna prezentacja danych. Estymacja przedziałowa. Testy statystyczne - badanie normalności rozkładu zmiennych, testy jednorodności wariancji, testy t-Studenta, testy nieparametryczne dla prób niezależnych, testy nieparametryczne dla prób zależnych. Badanie korelacji liniowej
Opis wykładówIA LABORATORYJNE:Organizacja pracy w programie Statistica. Zmienne losowe - rozkład dwumianowy, rozkład normalny. Rozkład empiryczny. Statystyki opisowe. Graficzna prezentacja danych. Estymacja przedziałowa. Testy statystyczne - badanie normalności rozkładu zmiennych, testy jednorodności wariancji, testy t-Studenta, testy nieparametryczne dla prób niezależnych, testy nieparametryczne dla prób zależnych. Badanie korelacji liniowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Małgorzata Rabiej, Statystyka z programem Statistica, Helion, 2012 2) Conrad Carlberg, Analiza statystyczna Microsoft Excel 2010 PL , Helion, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi