Weryfikacja hipotez statystycznych

Verification of statistical hypotheses

2020Z

Kod przedmiotu2320S2-WEHIST
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosław Bartoszewicz, Wykłady ze statystyki matematycznej , Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981 2) E. L. Lehmann, Testowanie hipotez statystycznych, PWN, 1968
Literatura uzupełniająca
Uwagi