Weryfikacja hipotez statystycznych

Verification of statistical hypotheses

2022Z

Kod przedmiotu20S2-WEHIST
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosław Bartoszewicz, Wykłady ze statystyki matematycznej , Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981 2) E. L. Lehmann, Testowanie hipotez statystycznych, PWN, 1968
Literatura uzupełniająca
Uwagi