Dydaktyka matematyki praktyka śródroczna - szkoła podstawowa

HALF-YEAR PRACTICAL TRAINING - MATHEMATICS - PRIMARY SCHOOL

2022L

Kod przedmiotu20S1-DMPSk
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi