Dydaktyka matematyki II

2021L

Kod przedmiotu20S2O-DYDII
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMatematyka jako nauka i jako przedmiot szkolny. Cele, metody, środki, formy i zasady nauczania i uczenia się matematyki. Budowa i treści podstawy programowej z przedmiotu matematyka w szkole ponadpodstawowej. Doskonalenie pracy nauczyciela:przygotowanie i prowadzenie lekcji, przygotowanie dokumentacji szkolnej, badania diagnostyczne, pomiar dydaktyczny, ewaluacja. Standardy do matury z matematyki. Konkursy, olimpiady, zawody matematyczne krajowe i międzynarodowe. Praca z uczniem mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, organizacja zajęć wyrównawczych. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej.,ĆWICZENIA:Przygotowanie studenta do obserwacji i prowadzenia lekcji. Analiza merytoryczno-metodyczna hospitowanych i prowadzonych lekcji. Struktura i treści programu nauczania z matematyki, przegląd programów nauczania.Planowanie pracy nauczyciela:plan wynikowy, konspekty, pomiar wyników uczniów.Rola zajęć pozalekcyjnych:wyrównawczych, kółka matematyczne.Metody aktywizujące uczniów podczas lekcji matematyki i ich wykorzystanie.Rola i wykorzystanie środków i pomocy dydaktycznych, w tym tablicy multimedialnej w nauczaniu szkolnym.Znaczenie, rozwiązywanie oraz typy zadań matematycznych.Analiza podręczników pod kątem typów zadań.Znaczenie umiejętności czytania tekstów matematycznych. Tworzenie testów, zadań (z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych do matury podstawowej i rozszerzonej z matematyki. Wykorzystanie technoloh=gii informatycznych w uczeniu matematyki.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi