Dydaktyka matematyki -praktyka śródroczna -szkoła ponadpodstawowa

2018L

Kod przedmiotu2320S2-DMPS
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePedagogika, Psychologia, Praktyki: psychologiczno-pedagogiczna, obserwacycjno-asystująca praktykia pedagogiczna ciągła
Wymagania wstępnePodstwowa wiedza z przedmiotów: Psychologii, Pedagogiki, Podstaw dydaktyki. Podstawowe umiejętności nauczycielskie nabyte podczas praktyk: psych.-ped., obser.- asyst.,ped. ciągłej.
Opis ćwiczeńZapoznanie się ze specyfiką szkoły ponadgim., z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela matematyki. Obserwowanie aktywności uczniów, toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod, form i wykorzystywania pomocy dydaktycznych, sposobu oceniania ucznia, aktywizowania i dyscyplinowania uczniów podczas lekcji matematyki, oraz organizacji przestrzeni w klasie:wyposażenia, dekoracji, itd.Pełnienie roli nauczyciela: planowanie i prowadzenie lekcji z matematyki, wykorzystanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnych, dostosowanie sposobu komunikacji podczas lekcji do IV etapu nauczania, diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Analizowanie i interpretacja zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych: prowadzenie dokumentacji praktyk, konfrontacja wiedzy z praktyką, ocena przebiegu prowadzonych lekcji , konsultacje z nauczycielem prowadzącym daną klasę i opiekunem praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUmożliwienie zgromadzenia doświadczeń związanych z pracą nauczyciela matematyki oraz wychowawcy na czwartym etapie edukacyjnym. Obserwowanie lekcji i zachowań uczniów podczas lekcji, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy dydaktycznej z rzeczywistością szkolną. Opracowywanie i prowadzenie samodzielnie lekcji matematyki w szkole ponadgimnazajlnej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) B. Niemierko, wyd. wyd. WAiP, "Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki.", 2007r., tom
Uwagi