Nauczanie matematyki - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka lub pokrewnym. Kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w rankingu ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka, specjalność nauczanie matematyki trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk ścisłych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1652.
  Absolwent studiów matematycznych magisterskich otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Posiada wszechstronną, ogólną wiedzę matematyczną oraz umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań, a szczególnie jako nauczyciel w gimnazjum i szkołach ponadpodstawowych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  • Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • Dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • Zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
  • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody
  • 2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • 3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • Zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
  • Zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii
  • Zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)
  • Zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii i oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce
  • Zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych
  • Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz inny język obcy na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej
  • Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie matematyka oraz nauczyciela matematyki i informatyki
  • Zna prawo oświatowe, w szczególności podstawy programowe z matematyki i informatyki
  • Zna warsztat pracy nauczyciela na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym
  • Ma wiedzę z zakresu dydaktyk szczegółowych matematyki i informatyki
  • Ma wiedzę na temat rozwoju człowieka, procesów komunikowania się oraz podstaw wychowania i kształcenia na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym
  2. w kategorii umiejętności:
  • Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze
  • Posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowania w budowaniu dowodów formalnych
  • W zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
  • Swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i Fourierowskiej
  • Orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych
  • Zna konstrukcję miary i całki Lebesgue’a; potrafi stosować pojęcia teorii miary w typowych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych
  • Posiada umiejętności rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń
  • Posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta
  • Potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych
  • Zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności, potrafi je stosowaćw zagadnieniach praktycznych
  • Orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych
  • Umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topolog ii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości
  • W wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki
  • Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. Rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków
  • Potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
  • Rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych
  • Potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji
  • Rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych
  • Potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych
  • Umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów
  • Doskonali warsztat pracy nauczyciela na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym
  • Umie pracować z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym
  • Potrafi diagnozować, oceniać i analizować pracę własną, szkoły i uczniów na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym
  • Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym
  3. w kategorii kompetencji społecznych
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
  • Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej oraz jej zastosowań w informatyce
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, portalach oraz platformach edukacyjnych, także w językach obcych
  • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych
  • Ma świadomość roli zawodu nauczyciela, przestrzega zasad etyki zawodowej nauczyciela oraz respektuje zasady prawa autorskiego
  • Przejawia gotowość działania na rzecz interesów ucznia oraz potrafi efektywnie komunikować się z uczniami, ich rodzicami (opiekunami) i innymi nauczycielami
  • Posiada umiejętności pozwalające na realizację działań wychowawczych i opiekuńczych
  Praktyka
  Studenci specjalności: nauczanie matematyki posiadają umiejętności i kompetencje z tego zakresu odpowiednie dla studiów pierwszego stopnia. Realizują praktykę w rozbiciu na praktykę psychologiczno-pedagogiczną, praktykę śródroczną i praktykę pedagogiczną ciągłą odpowiednią dla III (gimnazjum) i IV (szkoła ponadgimnazjalna) etapu edukacyjnego. Ta ostatnia jest realizowana po zakończeniu drugiego semestru w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przez 4 tygodnie (wrzesień), a poprzednie – w ciągu okresu zajęć dydaktycznych na drugim roku w tzw. szkołach ćwiczeń. Liczba godzin, punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne ze standardami „nauczycielskimi”. Osoby realizujące dodatkowo moduł IV Nauczanie informatyki, realizują dodatkowe godziny praktyki zgodnie ze standardami „nauczycielskimi” (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów drugiego stopnia w zakresie nauczania matematyki otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Posiada podstawową wiedzę matematyczną, którą potrafi samodzielnie pogłębiać oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań, a szczególnie jako nauczyciel matematyki w gimnazjum i szkole średniej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II.1
2
Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego
2
II - Podstawowe
Analiza matematyczna II
6
Analiza zespolona
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika (III i IV etap edukacyjny)
2,5
Pedagogika II
2
Psychologia (III i IV etap edukacyjny)
2,5
Psychologia II
2
Topologia II
5
V - Specjalizacyjne
Wykład specjalizujacy 1
2,5
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
34,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II.2
2
II - Podstawowe
Analiza funkcjonalna
4,5
III - Kierunkowe
Algebra II
4,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka matematyki II
0
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 1
2,5
Wykład specjalizujacy 2
2,5
VI - Praktyka
Dydaktyka matematyki -praktyka śródroczna -szkoła ponadpodstawowa
0
Dydaktyka matematyki praktyka śródroczna - ponadgimnazjum
1
Praktyka pedagogiczna II
6
SUMA
23,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru I
4
Zaawansowane metody numeryczne
4,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fizyka teoretyczna
4
Geometria różniczkowa II
4
Przedmiot do wyboru II
6
Przedmiot do wyboru III
1
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 2
4
Wykład specjalizujacy 3
2,5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Logika matematyczna
6
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 3
4
VII - Inne
Praca dyplomowa
20
SUMA
30,0