The basics of teaching methods

2020Z

Kod przedmiotu2320S1-BTM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika, Psychologia
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z przedmiotów: Matematyka ze szkoły ponadgimnazjalnej, Psychologia, Pedagogika
Opis ćwiczeńProgram ukryty szkoły, współczesne koncepcje nauczania.Cele kształcenia:poznawcze, praktyczne, światopoglądowe,emocjonalne.Taksonomie celów nauczania. Zasady i środki dydaktyczne. Metody nauczania i ich podział i zastosowanie w nauczaniu szkolnym. Budowa lekcji, konspektu lekcji i przygotowanie do prowadzenia lekcji. Programy nauczania ich podział i funkcje, tworzenie autorskich programów nauczania.Ewaluacja programów nauczania. Indywidualizacja nauczania: zajęcia wyrównawcze-wspomagające rozwój specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz kółka szkolne- wspomagające rozwój zainteresowań i zdolności uczniów. WSO, PSO, oraz inna dokumentacja szkolna.Diagnoza, kontrola i ocena osiągnięć szkolnych uczniów. Ocenianie efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły.Komunikacja szkolna: wykładanie, zadawanie pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów w pracy nauczyciela.
Opis wykładówPrzedmiot i zadania współczesnej dydaktyki.Główne nurty edukacji szkolnej. współczesne koncepcje nauczania, modele szkoły, program ukryty szkoły. Cele kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania,lekcja i jej budowa, środki dydaktyczne, style i techniki pracy z uczniem. Programy nauczania:przedmiotowe, między przedmiotowe, blokowe, autorskie, ich ewaluacja.Style kierowania klasą, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, indywidualizacja nauczania, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów.Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania.Formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: szkoły ogólnodostępne, integracyjne, klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia.WSO, PSO, egzaminy zewnętrzne. Sztuka wykładania, zadawania pytań,motywowania uczniów
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi edukacji: dydaktyka ogólna i szczegółowa, program ukryty szkoły, modele współczesnej szkoły, zasady, metody naucznia, środki dydakyczne, programy nauczania i ich ewaluacja, diagnozowanie osiągnięć uczniów, badanie pracy jakości szkoły, indywidualizacja nauczania, rozkłady materiałów, kółka przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, komunikowanie się w szkole, zastosowanie technologii informatycznych w nauczaniu.
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, wyd. WSiP, 1997 2) B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką, wyd PWN, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi