Half-year practical training - mathematics - primary school

2020L

Kod przedmiotu2320S1-HPT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePedagogika, Psychologia, Podstawy dydaktyki. Praktyka psych.- ped., praktyka obserwacyjno-asystencka.
Wymagania wstępnePodstwowa wiedza z przedmiotów: Psychologii, Pedagogiki, Podstaw dydaktyki. Podstawowe umiejętności nauczycielskie nabyte podczas praktyk: psych.-ped., obser.- asyst.,ped. ciągłej
Opis ćwiczeńZapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej, z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela matematyki. Obserwowanie aktywności uczniów, toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod, form i wykorzystywania pomocy dydaktycznych, sposobu oceniania ucznia, aktywizowania i dyscyplinowania uczniów podczas lekcji matematyki, oraz organizacji przestrzeni w klasie:wyposażenia, dekoracji, itp.Pełnienie roli nauczyciela: planowanie i prowadzenie lekcji z matematyki, wykorzystanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnych, dostosowanie sposobu komunikacji podczas lekcji do II etapu nauczania, diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Analizowanie i interpretacja zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych: prowadzenie dokumentacji praktyk, konfrontacja wiedzy z praktyką, ocena przebiegu prowadzonych lekcji , konsultacje z nauczycielem prowadzącym daną klasę i opiekunem praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUmożliwienie zgromadzenia doświadczeń związanych z pracą nauczyciela matematyki oraz wychowawcy na drugim etapie edukacyjnym (tzn. w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Obserwowanie lekcji i zachowań uczniów podczas lekcji, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy dydaktycznej z rzeczywistością szkolną. Opracowywanie i prowadzenie samodzielnie lekcji matematyki w szkole podstawowej.
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, wyd. WSiP, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi