Observation-assistant practical training: mathematics

2020Z

Kod przedmiotu2320S1-OAPT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePedagogika, Psychologia, Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
Wymagania wstępnePodstwowa wiedza z przedmiotów:Psychologii, Pedagogiki. Podstawowe umiejętności nauczycielskie nabyte podczas praktyk: psychologiczno-pedagogicznej.
Opis ćwiczeńZapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej, w której praktyka jest odbywana; w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania,organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji. Obserwowanie aktywności uczniów, procesów komunikowania,sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów,sposobów ich oceniania, dynamiki i klimatu społecznego obserwowanych klas,organizacji przestrzeni w klasie. Współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, prowadzeniu zorganizowanych zajęć, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,przygotowanie pomocy dydaktycznych, planowanie lekcji i w miarę możliwości prowadzenie jej fragmentów. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń dydaktycznych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUmożliwienie zgromadzenia doświadczeń związanych z pracą nauczyciela przedmiotowca oraz wychowawcy na drugim etapie edukacyjnym (tzn. w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Obserwowanie lekcji i zachowań uczniów podczas lekcji, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy dydaktycznej z rzeczywistością szkolną. Asystowanie i wypełnianie konkretnych obowiązków podczas lekcji.
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, wyd. WSiP, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi