Practical training

2020L

Kod przedmiotu2320S1-PTR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającePodstawy dydaktyki, Dydaktyka mat..Praktyka psych.-ped., praktyka obs.- asyst., oraz śródroczna.
Wymagania wstępnePodstwowa wiedza z przedmiotów: Psychologii, Pedagogiki, Podstaw dydaktyki, Dydaktyka matematyki. Podstawowe umiejętności nauczycielskie nabyte podczas praktyk: psych.-ped., obs.-asyst.oraz śródrocznej.
Opis ćwiczeńZapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej, z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela matematyki. Obserwowanie aktywności uczniów, toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod, form i wykorzystywania pomocy dydaktycznych, sposobu oceniania ucznia, aktywizowania i dyscyplinowania uczniów podczas lekcji matematyki, oraz organizacji przestrzeni w klasie:wyposażenia, dekoracji, itd. Pełnienie roli nauczyciela: planowanie i prowadzenie lekcji z matematyki, wykorzystanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnych, dostosowanie sposobu komunikacji podczas lekcji do II etapu nauczania, diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Analizowanie i interpretacja zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych: prowadzenie dokumentacji praktyk, konfrontacja wiedzy z praktyką, ocena przebiegu prowadzonych lekcji , konsultacje z nauczycielem prowadzącym daną klasę i opiekunem praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń z opiekunem praktyk.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUmożliwienie zgromadzenia doświadczeń związanych z pracą nauczyciela matematyki oraz wychowawcy na drugim etapie edukacyjnym (tzn. w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Obserwowanie lekcji i zachowań uczniów podczas lekcji, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy dydaktycznej z rzeczywistością szkolną. Opracowywanie i prowadzenie samodzielnych lekcji matematyki w szkole podstawowej.
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, wyd. WSiP, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi