Teaching methods of mathematics I

Teaching methods of mathematics I

2020L

Kod przedmiotu2320S1-TEMM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika, Psychologia, Podstawy dydaktyki, Praktyka psychologiczno-pedagogiczna, Praktyka obserwa
Wymagania wstępnePodstwowa wiedza z przedmiotów: Matematyka ze szkoły ponadgimnazjalnej, Psychologii, Pedagogiki, Podstaw dydaktyki. Podstawowe umiejętnści nauczycielskie nabyte podczas praktyk: psychologicznopedagogicznej, obserwacyjno-asystenckiej.
Opis ćwiczeńPrzygotowanie studenta do obserwacji i prowadzenia lekcji. Analiza merytoryczno-metodyczna hospitowanych i prowadzonych lekcji. Zadania i cele nauczania matematyki z uwzględnieniem etapów rozwojowych uczniów. Struktura i treści programu nauczania z matematyki, przegląd programów nauczania.Planowanie pracy nauczyciela:plan wynikowy, konspekty, pomiar wyników uczniów.Rola zajęć pozalekcyjnych:wyrównawczych, kółka matematyczne.Metody aktywizujące uczniów podczas lekcji matematyki i ich wykorzystanie.Rola i wykorzystanie środków i pomocy dydaktycznych, w tym tablicy multimedialnej w nauczaniu szkolnym.Znaczenie, rozwiązywanie oraz typy zadań matematycznych.Analiza podręczników pod kątem typów zadań.Znaczenie umiejętności czytania tekstów matematycznych czynnościowe i problemowe nauczanie matematyki na lekcjach matematyki w szkole podstawowej.Tworzenie testów, zadań (z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych) przygotowujących do sprawdzianu po 6 klasie, z uwzględnieniem korelacji przedmiotowej
Opis wykładówDydaktyka matematyki jako nauka. Matematyka jako nauka i jako przedmiot szkolny. Cele, metody, środki, formy i zasady nauczania i uczenia się matematyki. Budowa i treści podstawy programowej z przedmiotu matematyka w szkole podstawowej. Doskonalenie pracy nauczyciela:przygotowanie i prowadzenie lekcji, przygotowanie dokumentacji szkolnej, badania diagnostyczne, pomiar dydaktyczny, ewaluacja. Standardy dydaktyczne i sprawdzian po 6 klasie. Badania krajowe i międzynarodowe (PISA, UNESCO, OCED) dotyczące umiejętności i wiadomości matematycznych. Konkursy, olimpiady, zawody matematyczne krajowe i międzynarodowe. Dyskalkulia: pojęcie, rodzaje, wskazówki postępowania z uczniem mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, organizacja zajęć wyrównawczych. Koncepcje czynnościowego i problemowego nauczania matematyki i ich zastosowanie w szkole podstawowej. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki, oraz wykorzystanie ich w nauczaniu innych przedmiotów w szkole podstawowej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta podstawowymi pojęciami dotyczącymi nauczania matematyki w szkole podstawowej, takimi jak: pomiar dydaktyczny, konspekt lekcji, metody, środki, formy i zasady nauczania, sprawdzian po szóstej klasie, standardy egzaminacyjne, itp. zapoznanie z podstawą programową z przedmiotu matematyka w szkole podstawowej. przygotowanie metodyczne i merytoryczne studentów do prowadzenia i planowania lekcji z matematyki w szkole podstawowej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) W.Nowak, wyd. wyd. PWN, "Konwersatorium z dydaktyki matematyki" , 1989rr., tom 2) H. Siwik, wyd. wyd. WSiP, "Czynnościowe nauczanie matematyki", 1998rr., tom 3) G. Polya, wyd. wyd. PWN, "Jak to rozwiązać?", 2009r.r., tom
Uwagi