Half-year practical training - mathematics- post-primary school

Half-year practical training - mathematics- post-primary school

2019L

Kod przedmiotu2320S2-HYPT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePedagogika, Psychologia, Praktyki śródroczne, Praktyka ciągła
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z przedmiotów: Matematyka ze szkoły ponadgimnazjalnej, Psychologia, Pedagogika
Opis ćwiczeńZapoznanie się ze specyfiką gimnazjum, z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela matematyki. Obserwowanie aktywności uczniów, toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod, form i wykorzystywania pomocy dydaktycznych, sposobu oceniania ucznia, aktywizowania i dyscyplinowania uczniów podczas lekcji matematyki, oraz organizacji przestrzeni w klasie:wyposażenia, dekoracji, itd.Pełnienie roli nauczyciela: planowanie i prowadzenie lekcji z matematyki, wykorzystanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnych, dostosowanie sposobu komunikacji podczas lekcji do III etapu nauczania, diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Analizowanie i interpretacja zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych: prowadzenie dokumentacji praktyk, konfrontacja wiedzy z praktyką, ocena przebiegu prowadzonych lekcji , konsultacje z nauczycielem prowadzącym daną klasę i opiekunem praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUmożliwienie zgromadzenia doświadczeń związanych z pracą nauczyciela matematyki oraz wychowawcy na trzecim etapie edukacyjnym. Obserwowanie lekcji i zachowań uczniów podczas lekcji, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy dydaktycznej z rzeczywistością szkolną. Opracowywanie i prowadzenie samodzielnie lekcji matematyki w gimnazjum.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi