Professional practice

2019L

Kod przedmiotu2320S2-PPR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy dydaktyki, Dydaktyka mat..Praktyka psych.-ped., praktyka obs.- asyst., oraz śródroczne
Wymagania wstępnePodstwowa wiedza z przedmiotów: Psychologii, Pedagogiki, Podstaw dydaktyki, Dydaktyka matematyki. Podstawowe umiejętnści nauczycielskie nabyte podczas praktyk: psych.-ped., obs.-asyst.oraz śródrocznych
Opis ćwiczeńZapoznanie się ze specyfiką gimnzajum i szkoły ponadgimnazjalnej, z pracą dyd.-wych. nauczyciela matematyki. Obserwowanie aktywności uczniów,w toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod, form i wykorzystywania pomocy dyd., sposobu oceniania ucznia, aktywizowania i dyscyplinowania uczniów podczas lekcji matematyki, oraz organizacji przestrzeni w klasie:wyposażenia, dekoracji, itd. Pełnienie roli nauczyciela: planowanie i prowadzenie lekcji z matematyki, wykorzystanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnych, dostosowanie sposobu komunikacji podczas lekcji do 3 i 4 etapu nauczania, diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Analizowanie i interpretacja zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych: prowadzenie dokumentacji praktyk, konfrontacja wiedzy z praktyką, ocena przebiegu prowadzonych lekcji , konsultacje z nauczycielem prowadzącym daną klasę i opiekunem praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń z opiekunem praktyk.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUmożliwienie zgromadzenia doświadczeń związanych z pracą nauczyciela matematyki oraz wychowawcy na 3 i 4 etapie edukacyjnym. Obserwowanie lekcji i zachowań uczniów podczas lekcji, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy dydaktycznej z rzeczywistością szkolną. Opracowywanie i prowadzenie samodzielnych lekcji matematyki w szkołach.
Literatura podstawowa1) Zaczyński, "Praca badawcza nauczyciela", WSiP, 1997 2) Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak