Teaching methods of mathematics II

Teaching methods of mathematics II

2019L

Kod przedmiotu2320S2-TMMII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika, Psychologia, Dydaktyka matematyki I. Praktyki z I stopnia studiów.
Wymagania wstępnePodstwowa wiedza z przedmiotów matematycznych z I stopnia studiów, Psychologii, Pedagogiki, Dydaktyka matematyki I. Podstawowe umiejętności nauczycielskie nabyte podczas praktyk z I stopnia studiów.
Opis ćwiczeńPrzygotowanie studenta do obserwacji i prowadzenia lekcji. Analiza merytoryczno-metodyczna hospitowanych i prowadzonych lekcji. Zadania i cele nauczania matematyki na III i IV etapie edukacyjnym. Struktura i treści programu nauczania z matematyki, przegląd programów nauczania.Planowanie pracy nauczyciela:rozkłady materiałów, konspekty, pomiar wyników uczniów.Rola zajęć pozalekcyjnych:wyrównawczych, kółka matematyczne, praca z uczniem zdolnym matematycznie.Metody aktywizujące uczniów podczas lekcji matematyki i ich wykorzystanie.Rola i wykorzystanie środków i pomocy dydaktycznych, w tym tablicy multimedialnej w nauczaniu szkolnym.Znaczenie, rozwiązywanie oraz typy zadań matematycznych.Analiza podręczników pod kątem typów zadań.Tworzenie testów, zadań (z uwzg. standardów egzaminacyjnych) przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i matury z matematyki, z uwzględnieniem korelacji przedmiotowych.
Opis wykładówucznia. Style poznawcze i strategie ucznia się i nauczania.Organizacja pracy: formy pracy, indywidualizacja nauczania. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej:środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne, pomoce dydaktyczne, i ich wykorzystanie, zastosowanie mediów i technologii inf.Wspomaganie rozwoju poznawczego uczniów:kształtowanie pojęć, postaw umiejętności praktycznych, rozwiązywania problemów i wykorzystanie wiedzy w nauczaniu i uczeniu się matematyki. Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się ucznia. warsztat pracy nauczyciela matematyki ; diagnozowanie , analiza i ocenianie pracy uczniów oraz własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki, oraz wykorzystanie ich w nauczaniu innych przedmiotów w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta podstawowymi pojęciami dotyczącymi nauczania matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, takimi jak: pomiar dyd., konspekt lekcji, metody, środki, formy i zasady nauczania, egzamin gimnazjalny,matura, standardy egzaminacyjne, itp. zapoznanie z podstawą programową z przedmiotu matematyka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie metodyczne i merytoryczne studentów do prowadzenia i planowania lekcji na III i IV etapie edukacyjnym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi