Język obcy

2019Z

Kod przedmiotu2700XX-JO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnedeklarowana znajomość języka obcego na poziomie niższym niż realizowany w trakcie zajęć
Opis ćwiczeńTreści nauczania zgodne z programem nauczania języka obcego dla I semestru wybranego poziomu, zgodnie z tabelą wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla odpowiedniego poziomu, pozwalających studentom na proste i spójne wyrażania się na znane tematy i prywatne dziedziny zainteresowań, na relacjonowanie doświadczeń i wydarzeń, opisywanie marzeń, nadziei i celów oraz podanie krótkich dowodów i objaśnień, co do planów i poglądów. Docelowo osiągnięcie poziomu B2.
Literatura podstawowa1) Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, New English File. Upperintermediate, Oxford University Press, 2008 2) M. Vince, First Certificate Language Practice, Macmillan, 2003
Literatura uzupełniająca1) V. Evans, wyd. Express Publishing, Successful Writing Upper-Intermediate, 2002r., tom 2) V. Evans, wyd. Express Publishing, FCE Use of English, 1996r., tom 3) M. Swan, wyd. Oxford University Press, Practical English Usage, 2005r., tom
Uwagibrak