Konstytucyjny system organów państwowych

Constitutuional system of public bodies

2018Z

Kod przedmiotu2421N1-KSOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznawstwa.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć prawnych.
Opis ćwiczeń1. Zasady konstytucyjne odnoszące się do systemu władzy publicznej. 2. Systemy (modele) rządów. 3. Organy władzy ustawodawczej. 4. Organy władzy wykonawczej (Prezydent, Rada Ministrów i administracja rządowa). 5. Podstawowe zasady funkcjonowania władzy sądowniczej. 6. Sądownictwo konstytucyjne. 7. Organy ochrony i kontroli prawnej. 8. Podstawowe zasady dotyczące samorządu terytorialnego.
Opis wykładów1. Zasady konstytucyjne odnoszące się do systemu władzy publicznej. 2. Systemy (modele) rządów. 3. Organy władzy ustawodawczej. 4. Organy władzy wykonawczej (Prezydent, Rada Ministrów i administracja rządowa). 5. Podstawowe zasady funkcjonowania władzy sądowniczej. 6. Sądownictwo konstytucyjne. 7. Organy ochrony i kontroli prawnej. 8. Podstawowe zasady dotyczące samorządu terytorialnego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem ustroju RP, konstytucyjną koncepcją systemu organów państwowych, jego poszczególnymi elementami oraz statusem prawnym jednostki.Ponadto studenci powinni nabyć umiejętnośc interpretacji tekstów przepisów prawnych z zakresu ustroju państwa oraz usytuowania poszczególnych organów w strukturze władzy państwowej oraz ich funkcji, kompetencji, zasad działania, organizacji wewnętrznej, jak też relacji zachodzących między nimi.
Literatura podstawowaLITERATURA PODSTAWOWA 1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2017, wyd. LIBER.
Literatura uzupełniająca1) S. Bułajewski, wyd. Poltext, Elementy prawa konstytucyjnego [w:] B. Sitek, P. Kubiński, Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych., 2014r., tom
UwagiBrak.