Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Protection of Personal Data and Classified Information

2017L

Kod przedmiotu2421N1-ODOIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego, umiejętność analizowania i wykładni przepisów ustaw ; poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i informacji.
Opis ćwiczeń1. Ustawa o ochronie danych osobowych - wiadomosci wstępne, podstawowe pojęcia. 2. Organ ochrony danych osobowych 3.Przesłanki przetwarzania danych osobowych 4.Uprawnienia dotyczące osoby, której dane są przetwarzane. 5. Obowiązek rejestracyjny 6.Przestępstwa uregulowane w ustawie o ochronie danych osobowych. 7. Ustawa o ochronie inf. niejawnych - wiadomosci ogólne, podstawowe pojęcia 8. Klasyfikowanie informacji niejawnych. 9. Bezpieczeństwo osobowe (Ankieta bezpieczeństwa osobowego).
Opis wykładów1. Interpretacja podstawowych pojęć z ochrony danych osobowych i informacji niejawnych - geneza regulacji oraz zasady ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. 2. Zasady pretwarzania danych osobowych 3. Dostęp do informacji niejawnych 4. Postępowanie sprawdzające
Cel kształceniaZajęcia mają na celu: - zapoznanie studentów z usystematyzowaną problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego oraz europejskiego; - zwrócenie uwagi na właściwą organizację ochrony zasobów informacji w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych; - zapoznanie studentów z orzecznictwem oraz z i publikacjami naukowymi i prasowymi ze wspomnianego zakresu. - zaznajomienie z praktycznymi aspektami ochrony danych, co jest niezbędne zwłaszcza dla zatrudnionych w zawodach prawniczych zaufania publicznego oraz w administracji. Wykład obejmuje omówienie wybranych aspektów z : ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. r.o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228).
Literatura podstawowaP. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015r. T. Szewc, Publicznoprawna ochrona informacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi