Prawo cywilne z umowami w administracji

Civil law with contracts in administration

2018Z

Kod przedmiotu2421N1-PCZUWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawoznawstwo
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z prawoznawstwa (źródła prawa, zasady tworzenia prawa, budowa norm prawnych i ich rodzaje). Umiejętność wyszukiwania i korzystania z przepisów prawa.
Opis ćwiczeńCharakter norm prawa cywilnego. Zasady współżycia społecznego. Funkcje orzecznictwa. Zdarzenia cywilnoprawne.Nabycie, zmiana, utrata, wykonywanie i nadużycie praw podmiotowych. Miejsce zamieszkania. Stan cywilny. Części składowe rzeczy, przynależności, pożytki.Sposoby zawarcia umowy. Elementy treści czynności prawnej. Warunek. Termin. Ustanie pełnomocnictwa. Zawieszenie, wstrzymanie i przerwa biegu przedawnienia roszczeń. Zasada jawności i pierwszeństwa praw rzeczowych. Zasiedzenie, znalezienie zawłaszczenie rzeczy. Wykonywanie współwłasności. Zastaw. Hipoteka. Księgi wieczyste. Treść zobowiązania. Sposób i naprawienie szkody. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Dowód wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność kontraktowa. Rękojmia i gwarancja. Ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem dzierżawa, użyczenie, leasing, pożyczka, rachunek bankowy, kredyt bankowy, o dzieło, zlecenia, ubezpieczenie).
Opis wykładówPojęcia wstępne z prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny- uwagi ogólne. Prawo podmiotowe - istota i rodzaje. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Czynności prawne. Przedstawicielstwo. Przedawnienie roszczeń. Terminy zawite. Prawo własności. Współwłasność. Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe - uwagi ogólne. Posiadanie. Dzierżenie. Pojęcie i cechy prawa zobowiązań. Istota zobowiązania. Szkoda. Źródła zobowiązań - umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań. Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalnośc dłużnika. Papier wartościowe - uwagi ogólne.
Cel kształceniaStudent powinien być w stanie zdefiniować, opisać i wykorzystać w praktyce podstawowe instytucje prawa cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań).
Literatura podstawowa1) Bieranowski A., Bogdalski P., Goettel M., Prawo cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwers, 2012 2) Kubiński P., Wołoszko A.,, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Szczytno, 2012
Literatura uzupełniająca1) Bieliński A.K., Panert M, wyd. C.H. Beck, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe., 2014r., tom 2) Radwański Z., Olejniczak A., , wyd. C.H. Beck, Zobowiązania - część ogólna, 2016r., tom 3) Radwański Z., Panowicz-Lipska J., wyd. C.H. Beck, Zobowiązania - część szczegółowa, 2017r., tom
Uwagi