Prawo cywilne z umowami w administracji

Civil law with contracts in administration

2018Z

Kod przedmiotu2421N1-PCZUWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawoznawstwo
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z prawoznawstwa (źródła prawa, zasady tworzenia prawa, budowa norm prawnych i ich rodzaje). Umiejętność wyszukiwania i korzystania z przepisów prawa.
Opis ćwiczeńŹródła prawa cywilnego. Charakter norm prawa cywilnego .Nabycie, zmiana, utrata, wykonywanie i nadużycie praw podmiotowych. Pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy. Miejsce zamieszkania. Stan cywilny. Części składowe rzeczy, przynależności, pożytki. Mienie. Zdarzenia cywilnoprawne i czynności prawne. Wady oświadczenia woli. Warunek. Termin. Pełnomocnictwo i prokura. Nabycie i utrata własności. Zasiedzenie, znalezienie i zawłaszczenie rzeczy. Ochrona własności. Zasada jawności i pierwszeństwa praw rzeczowych. Zastaw. Hipoteka. Księgi wieczyste. Treść zobowiązania. Sposób i forma naprawienie szkody. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Dowód wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność kontraktowa. Rękojmia i gwarancja. Ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem dzierżawa, użyczenie, pożyczka, o dzieło, zlecenia, dożywocie i renta).
Opis wykładówPojecie prawa cywilnego. Metody regulacji prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny- pojęcie i elementy. Prawo podmiotowe - istota i rodzaje. Dobra osobiste. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Czynności prawne - pojęcie, rodzaje i forma. Przedstawicielstwo. Przedawnienie roszczeń. Własność- treść i ograniczenia. Współwłasność. Ograniczone prawa rzeczowe - pojęcie, cechy, rodzaje (użytkowanie, zastaw, służebności i hipoteka - omówienie). Posiadanie. Dzierżenie. Pojecie zobowiązania i elementy stosunku zobowiazaniowego. Zasady i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.Źródła zobowiązań - umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone (omówienie). Skarga pauliańska.
Cel kształceniaStudent powinien być w stanie zdefiniować, opisać i wykorzystać w praktyce podstawowe instytucje prawa cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań).
Literatura podstawowa1) Bieranowski A., Bogdalski P., Goettel M., Prawo cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwers, 2016
Literatura uzupełniająca1) Bieliński A.K., Panert M, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe., t. I, C.H. Beck, 2018, s. 336 2) Radwański Z., Olejniczak A., , Zobowiązania - część ogólna, t. I, C.H. Beck, 2018, s. 430 3) Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania - część szczegółowa, t. I, C.H. Beck, 2015, s. 395
UwagiBrak