Podstawy kryminologii

Fundamentals of criminology

2018Z

Kod przedmiotu2421N1-PODK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo karne materialne, Podstawy socjologii
Wymagania wstępneZnajmość podstawowych zasad odpowiedzialności karnej oraz podstawowych typów przestępststw.
Opis ćwiczeńPogłębienie i uszczegółowienie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowania kryminologii. Geneza dyscypliny, przedmiot, definicja, działy kryminologii. Problematyka paradygmatów. Struktura, dynamika, i geografia przestępczości. Problematyka ciemnej liczby przestępstwa. Podstawy wiktymologii; problematyka tzw. przestępstw bez ofiar. Strategie zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Opis wykładówPrawne i socjologiczne rozumienie przestępczości. Paradygmaty w kryminologii. Teorie biopsychologiczne jako próba wyjaśnienia genezy przestępczości. Socjologiczne teorie kryminologiczne. Media a przestępczość. Wprowadzenie w wiktymologię. Czy przestępczość można zwalczyć?
Cel kształceniaCelem zajęć jest zdobycie wiedzy z obszaru przestępczości i patologii społecznych. Poznanie ich etiologii, fenomenologi oraz profilaktyki. W wyniku zajęć student powinien zdobyć teoretyczną wiedzę wiedzę z zakresu kryminologii.
Literatura podstawowa1) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, t. 1, Arche, 2007, s. całość 2) B. Hołyst, Kryminologia, t. 1, Wolters Kluwer, 2018, s. całość
Literatura uzupełniająca1) W. Pływaczewski, P. Chlebowicz, Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, t. 1, UWM, 2012, s. całość
Uwagi