Prawo administracyjne II

Administrative law II

2018L

Kod przedmiotu2421N1-PRAWOADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawoznawstwo, powszechna historia prawa, prawo administracyjne
Wymagania wstępnezaliczenie ćwiczeń oraz zaliczenie wykładów z oceną pozytywną przedmiotu "Prawo administracyjne I"
Opis ćwiczeńTreścią ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z prawem administracyjnym II, tj. pojęcia prawa administracyjnego materialnego oraz jego miejsca w systemie prawa administracyjnego. Celem ćwiczeń jest uszczegółowienie treści wykładów w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, tj. obywatelstwo polskie, ewidencja ludności, dowody osobiste, prawa i wolności obywatela, czy prawa o stowarzyszeniach. Ponadto student zapozna się z kwestiami związanymi z obywatelstwem polskim, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz zasadami prawa do informacji publicznej w demokratycznym państwie prawa.
Opis wykładówTreścią wykładów będą zagadnienia obejmujące regulacje prawne zawarte w aktach regulujących materialne prawo administracyjne, w tym akty stanu cywilnego. Omówione w szczególności zostaną prawa i wolności obywatelskie, zmiany imion i nazwisk, zagadnienia fundacji i stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i wolontariatu. Podczas wykładu student zapozna się z zagadnieniami związanymi z partnerstwem publiczno-prywatnym, ochroną danych osobowych, wprowadzaniem stanów nadzwyczajnych oraz wolnością do informacji publicznej.
Cel kształceniaOpanowanie wiadomości z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego II (prawa administracyjnego materialnego). Cel kształcenia będzie realizowany dzięki działaniom zmierzającym do osiągnięcia założonych skutków edukacyjnych w procesie kształcenia za pomocą wybranych przez prowadzącego metod.
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, 2016 2) Ura E., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, 2015
Literatura uzupełniająca1) Zimmermann J., wyd. Wolters Kluwer Business , Prawo administracyjne, 2010r., tom
Uwagi