System organów ochrony prawnej

System of authorities of legal protection

2017Z

Kod przedmiotu2421N1-SYSOROP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak wstępnych wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Opis ćwiczeńOrgany wymiaru sprawiedliwości. Konstytucyjne organy ochrony prawa:Krajowa Rada Sadownictwa, Sad Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe. Pozakonstytucyjne organy ochrony prawa: Prokuratura, Organy policyjne, Służby specjalne w RP. Korporacje ochrony prawa:pojęcie korporacji, adwokatura, radcowie prawni, notariat, komornicy sądowi.
Opis wykładówTeoria organów państwowych:pojecie organu;klasyfikacje organów;system organów. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w RP. Prawo do obrony. Europejskie standardy odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania krajowych i pozakrajowych organów ochrony prawa i korporacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli poszczególnych organów ustrojowych i instytucji ochrony prawa w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa. ponadto wykład zmierza do przyswojenia przez studentów wymaganej terminologii prawno-konstytucyjnej. W efekcie student nabywa umiejętność definiowania i rozumienia pojęć z zakresu przedmiotu oraz korzystania z aktów prawnych.
Literatura podstawowaOrgany ochrony prawnej RP-Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, wydanie 2, C.H. Beck Warszawa 2010,
Literatura uzupełniająca1) S.Sagan, V. Serzhanova, Organy i korporacje ochrony prawa, t. , Warszawa, 2014, s.
Uwagi