Sposoby zwalczania patologii w administracji

Methods of Combating Pathology in Public Administration

2018L

Kod przedmiotu2421N1-SZPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawnoznawstwa, Prawo karne dla urzędników, Kryminologia, Etyka urzędnika, Konstytucyjny system organów państwa, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania administracji, zasad odpowiedzialności karnej i zjawiska przestępczości
Opis ćwiczeńZagadnienia wprowadzające: pojęcie administracji publicznej, rodzaje administracji i jej zadania. Pojęcie patologii w administracji. Sfery stosunków: sfera obywatel-państwo , sfera stosunków wewnątrzadministracyjnych. Patologie w relacjach z obywatelem i społeczeństwem. Patologie w stosunkach urzędnik-urząd (faworytyzm, protekcja, mobbing, zakazy i ograniczenia antykorupcyjne. Odpowiedzialność etyczna, sankcje za nieetyczne postępowanie, odpowiedzialność dyscyplinarna. Patologie w relacjach między sferami władzy publicznej oraz między organami. Patologie organizacyjne. Patologie w relacjach pomiędzy sferami. Patologie organizacyjne w samorządach terytorialnych. Przejawy patologii w nadzorze nad samorządem terytorialnym. Patologie w związku z dysponowaniem środkami publicznymi i majątkiem publicznym. Patologie w finansach publicznych i przestrzeganiu dyscypliny wymaganej podczas wydatkowania publicznych środków finansowych.
Opis wykładówIstota i przejawy patologii w administracji. Prawne i pozaprawne kryteria oceny patologii w administracji. Stosunek administracji wobec praw człowieka. Koncepcja etyki administracji publicznej. Obszary występowania patologii w administracji. Ogólne przyczyny wszelkich zjawisk patologicznych w administracji i przejawy przeciwdziałania ich występowaniu. Grupy zjawisk patologicznych i sfery patologii w administracji. Rodzaje patologii w administracji. Środki zaradcze. Nadużycie kompetencji. Konflikt interesów. Stronniczość w działalności władzy publicznej. Prawo jako instrument przeciwdziałania patologiom, a jednocześnie jako źródło patologii. Znaczenie prawa w przeciwdziałaniu patologiom oraz w ich powstawaniu. Inne mechanizmy i instrumenty przeciwdziałające i zaradcze patologiom w administracji. Rozwiązania prawne i organizacyjne w Unii Europejskiej. Rola nauki w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych zagadnień o charakterze prawnoustrojowym organów administracji, ich organizacji oraz istoty i obszarów występowania patologii. Przedmiotem przekazywanej wiedzy są przyczyny powstawania patologii i metody ich badań, obszary czy też zakresy występowania patologii oraz mierniki określania skali tych zjawisk i środki zaradcze. Wskazanie obiektywnie nieprawidłowych lub naruszających normy prawne zachowań i zjawisk oraz czynników stymulujących te zachowania i zjawiska.
Literatura podstawowa1) B. Hołyst, "Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik - petent", wyd. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie, 2010 2) D.Bąk, Etos urzędnika, Wydawnictwo Akademickie Dialog,
Literatura uzupełniająca1) B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok, 1995 2) J. Parchomiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej, Warszawa, 2007 3) M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa, 2008
Uwagi