Historia doktryn politycznych i prawnych

History of political and legal doctrines

2017L

Kod przedmiotu2421NJ-HDPIP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMyśl starożytnej Grecji. Idee demokracji ateńskiej. Status obywatela. Relatywizm sofistów. Koncepcje prawdy. Intelektualizm etyczny Sokratesa. Platon jako prekursor szkoły idealistycznej. Ontologiczne podstawy systemu – teoria idei. Modelowe ujęcie państwa. Jednostka a państwo. Koncepcja prawa. Historiozofia. Recepcja doktryny. Państwo w ujęciu Arystotelesa. Polityka a etyka. Filozofia „złotego środka”. Koncepcja sprawiedliwości. Klasyfikacja ustrojów, (politea jako ustrój optymalny). Człowiek jako zoon politykon. Geneza i cel państwa. Szkoły hellenistyczne jako wyraz politycznego kompromisu oraz tendencji indywidualistycznych (cynicy, epikurejczycy, sceptycy, stoicy). Teokratyzm w myśli politycznej. Prawo natury w ujęciu Św. Augustyna i Tomasza z Akwinu. Dialektyka idealistyczna. Państwo a kościół. Hierarchiczne ujęcie prawa i społeczeństwa. Nominalizm W. Ockhama.
Opis wykładówZajęcia organizacyjne (wskazanie zakresu materiału, formy zaliczenia oraz literatury). Zagadnienia metodologiczne. Pojęcie doktryny, funkcje i klasyfikacje. Związki doktryn z filozofią oraz praktyką polityczną i prawną. Szkoły doktrynalne. Utopia w doktrynach na tle myśli renesansu. Etyka a skuteczność w doktrynie Machiavellego. Pojęcie suwerenności u J. Bodina. Racjonalne ujęcie prawa natury – Grocjusz. Stan natury i umowa społeczna w doktrynie T. Hobbesa, J. Locke, J. J. Rousseau. Komparatystyka prawa u Monteskiusza. Koncepcja podziału władzy.
Cel kształceniaprzygotowanie studentów do samodzielnej pracy z wykorzystaniem uzyskanych wiadomości, zwłaszcza w zakresie analizy tekstów źródłowych; - umiejętność korzystania z elementarnej siatki pojęć z zakresu filozofii politycznej; - umiejętność rozróżniania oraz systematyzowania kluczowych stanowisk doktrynalnych.
Literatura podstawowaA. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2013; Historia doktryn politycznych i prawnych: wybór źródeł, pod red. B. Szlachty, Sopot 1997.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak