Historia administracji

History of administration

2019L

Kod przedmiotu2421N1-HISTOADM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń Administracja na ziemiach polskich pod zaborami (TP 5) • Księstwo Warszawskie • Napoleońskie Wolne miasto Gdańsk • Zabór rosyjski - administracja Królestwa Polskiego - administracja po inkorporacji • Zabór pruski • Zabór austriacki 6. Administracja współczesna (TP 6) • Przeobrażenia stosunków ustrojowo-społeczno-gospodarczych • Myśl administracyjna i jej przemiany • Stare i nowe monarchie liberalno-demokratyczne • Stare i nowe republiki liberalno-demokratyczne • Reżimy autorytarne • Reżimy totalitarne - Faszystowskie państwa włoskie i niemieckie - Totalitaryzm sowiecki 7. Administracja Polski (1918-1989) (TP 7) • II Rzeczpospolita
Opis wykładów1. Administracja starożytna (TP 1) • Ustroje greckich Polis i grecka refleksja filozoficzna nad władzą • Prawo rzymskie, rzymska republika, pryncypat i dominat • Wielkie starożytne imperia Azji i Afryki (Egipt, Persja, Chiny) 2. Administracja średniowieczna (TP 2) • Plemienne państwa po upadku imperium rzymskiego • Monarchie feudalne w Europie • Początki i rozwój państwa polskiego • Monarchia stanowa - Władza królewska, administracja centralna i terytorialna - Formy ustroju miast średniowiecznych w Europie i w Polsce 3. Administracja wczesnonowożytna (TP 3) • Monarchie absolutystyczne i ich teoretyczne uzasadnienie • Monarchie absolutyzmu oświeconego • Teorie absolutyzmu oświeconego • Główne idee polityczno-administracyjne (XVI-XVIII w) • Rzeczpospolita Obojga Narodów: ustrój, przemiany historyczne, reformy 4. Administracja późnonowożytna (TP 4) • Administracja a konstytucjonalizm • Administracja a liberalizm społeczno-gospodarczy • Liberalno-demokratyczne monarchie konstytucyjne - Model brytyjski - Model francuski • Wielkie monarchie absolutne - Prusy - Austria - Rosja - Turcja • Republiki - Republika Francuska - USA - Inne modelowe rozwiązania • XIX wieczna myśl administracyjna
Cel kształceniaC1: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi formami zarządu sprawami publicznymi istniejącymi na przestrzeni wieków i w różnych kręgach kulturowych. C2: Ma to pomóc studentom w rozwoju ich osobistej refleksji nad funkcjonowaniem i zadaniami obecnie istniejących organów administracji C3: Przedmiot ma pobudzić świadomość wagi służby publicznej w organach administracji oraz istnienia imperatywu reformy administracji, która musi dostosowywać się do zmieniających się wyzwań cywilizacyjnych.
Literatura podstawowa1) J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, -, 2003
Literatura uzupełniająca1) D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie. , -, 2010
Uwagi