Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Protection of Personal Data and Classified Information

2019L

Kod przedmiotu2421N1-ODOIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marlena Sakowska-Baryła , P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015r. T. Szewc, Publicznoprawna ochrona informacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007r. , C.H. Beck , 2018 , s. 645 2) Anna Dmochowska, Aleksandra Piotrowska , Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz , C. H. Beck , 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi